bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/12/ZO/2019 na ochronę imprez organizowanych przez Konstanciński Dom Kultury w 2020 r.

13.12.2019

 2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest z pominięciem rygorów przewidzianych przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ), w związku z
przepisem art. 4 pkt. 8 tejże Ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Główny kod CPV: 79710000-4

Usługa ochrony imprez organizowanych przez Konstanciński Dom Kultury na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna w 2020 roku.

4. Miejsce realizacji zamówienia:
a) Budynki Zamawiającego przy ul. Mostowej 15, Sobieskiego 6 w Konstancinie – Jeziornie,
b) Amfiteatr i Park Zdrojowy w Konstancinie – Jeziornie
c) Okoliczne sołectwa,
d) Inne miejsca na terenie gminy Konstancin – Jeziorna wyznaczone przez Zamawiającego;

5. Termin wykonania zamówienia:
01.01.2020 – 31.12.2020

6. Wymagania dla Wykonawców:
a) Wykonawca powinien dysponować odpowiednim do ochrony imprez potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
b) a) Dysponować pracownikami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej, a w szczególności do ochrony imprez, posiadającymi minimum 12 miesięczny staż
pracy jako pracownik ochrony, posiadającymi zaświadczenie o niekaralności oraz wykształcenie
ponadpodstawowe,c) b) Osoby te powinny być wyposażone w środki łączności, jednolite ubiory służbowe i
identyfikatory.
d) c) Terminy imprez organizowanych przez Konstanciński Dom Kultury w 2020 roku, na których
przewidziana jest ochrona przez Wykonawcę, określone zostały we wzorze umowy (załącznik nr
1).
e) d) Maksymalną ilość roboczogodzin ochrony imprez w 2020 roku określa się na 600 godzin
(słownie: sześćset godzin), przy wykorzystaniu maksymalnie 10 pracowników ochrony.
e) Szczegółowe wymagania dla Wykonawców zawarto we wzorze umowy.
7. Istotne postanowienia umowy (gwarancja, warunki odbioru, płatności itp.):
a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie przedmiotu zapytania
ofertowego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
b) Do podpisania umowy Zamawiający będzie wymagał dokumentów:
- opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem oferty.
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
przypadku osób fizycznych zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed podpisaniem umowy poświadczone za zgodność z
oryginałem,
- kopię koncesji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony mienia, o której mowa w art.
15 ust.1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2142). c)
Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Zamawiający nie
przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
8. Sposób składania ofert:
Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z
załącznikami należy składać w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego, ul. Mostowa 15, 05-510
Konstancin-Jeziorna lub przesłać w formie elektronicznej na adres:
biuro@konstancinskidomkultury.pl.

9. Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa dnia 20.12.2020 o godzinie 15:00.
Ocena ofert zostanie dokonana w terminie 7 dni od terminu złożenia ofert.
10. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
11. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami:
W sprawach dotyczących ochrony organizowanych imprez:
Agnieszka Wiśniowska tel. 22 484 20 20, w godz. 10.00-15.00;
e-mail: awisniowska@konstancinskidomkultury.pl, lub
W sprawach formalnych związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym: Elżbieta Eisbaner tel.
22 484 20 22, 500 164 182 w godz. 10-15
e-mail: eeisbaner@konstancinskidomkultury.pl

Szczegóły, formularze oraz wzory w poniższych plikach pdf:

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Zlecenie ochrony imprez - wzór

Wykaz i terminarz imprez

Formularz ofertowy

Modyfikacja zapytania ofertowego nr 2/12/ZO/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku na ochronę
imprez organizowanych przez Konstanciński Dom Kultury w 2020r.

Uprzejmie informuję, że zmianie ulega pkt 9

Zapytania ofertowego nr 2/12/2019 na ochronę imprez organizowanych przez
Konstanciński Dom Kultury:

 pkt 9, który otrzymuje brzmienie:
Termin składania ofert upływa dnia 27 grudnia 2019 roku o godzinie 11:00.
Ocena ofert zostanie dokonana w terminie 7 dni od terminu złożenia ofert.

Informacja o modyfikacji zapytania ofertowego z dn. 13.12.2019 opublikowana 20.12.2019


Opublikował: Michał Gut
Publikacja dnia: 13.12.2019

Dokument oglądany razy: 210
« inne aktualności