bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/12/ZO/2019 na usługę ochrony mienia i osób

13.12.2019

 1. Zamawiający:
Konstanciński Dom Kultury
ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
www.konstancinskidomkultury.pl
www.bip.konstancinskidomkultury.pl
e-mail: biuro@konstancinskidomkultury.pl
tel. 22 484 20 20 / fax. 22 484 20 27

przesyła zapytanie ofertowe na usługę ochrony mienia i osób na terenie Konstancińskiego Domu
Kultury wraz z monitorowaniem systemów alarmowych oraz patrolami interwencyjnymi.

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest z pominięciem rygorów przewidzianych przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ), w związku z
przepisem art. 4 pkt. 8 tejże Ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV: 79715000-9; 79714000-2; 79711000-1; 79713000-5; 98341120-2

I. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił ochronę obiektu w następujący sposób:
a) siedem dni w tygodniu w godzinach 18.00-8.00 – 1 osoba,
b) w dni wolne – niedziele i święta (łącznie 113 dni w roku) w godzinach 8.00-18.00 – 1 osoba.
c) kontrolowanie pojazdów wjeżdżające i wyjeżdżające z obiektu chronionego,
d) nadzorowanie ruchu osób wchodzących i wychodzących
e) prowadzenie książki dyżurów i wpisywanie w nią informacji o czasie objęcia i zdania dyżurów
oraz o istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa chronionych obiektów, osób i mienia
wydarzeniach z opisem ich przebiegu,
f) w razie konieczności ścisłe współpracowanie z policją i strażą miejską, strażą pożarną, a także
z innymi służbami,
II. Łącznie ilość godzin w okresie wykonywania umowy nie powinna przekraczać 6270 godzin.
III. Ochrona stacjonarna będzie wspierana stałym monitorowaniem systemów alarmowych oraz
patrolami interwencyjnymi.
IV. Wykonawca zapewni stałą łączność z osobą wskazaną przez zamawiającego do wykonywania
wszelkich czynności związanych z realizacją umowy.

4. Miejsce realizacji zamówienia:
Siedziba Konstancińskiego Domu Kultury
ul. Mostowa 15
05-510 Konstancin – Jeziorna

5. Termin wykonania zamówienia:
01.01.2020 – 31.12.2020

Szczegóły, formularz oraz wzór umowy w plikach pdf:

Zapytanie ofertowe dotyczące ochrony osób i mienia

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Opublikował: Michał Gut
Publikacja dnia: 13.12.2019

Dokument oglądany razy: 644
« inne aktualności