bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rekrutacja na stanowisko Kierownika Działu Administracji

31.07.2019

 Kierownik Działu Administracji
Miejsce pracy: Konstancin-Jeziorna
Zakres obowiązków:
• kompleksowe zarządzanie obiektami (budynkami) zgodnie z obowiązującymi standardami,
• zarządzanie pracą podległych pracowników,
• planowanie oraz rozliczanie czasu pracy,
• planowanie i realizacja zakupów,
• realizacja zamówień publicznych,
• kompleksowa obsługa postępowań przetargowych od momentu jego wszczęcia
do podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego.
• obsługa organizacyjno-techniczna działalności KDK,
• utrzymywanie infrastruktury materialnej i technicznej, obiektów, urządzeń i środków transportu w gotowości do organizowania działalności statutowej KDK,
• nadzór nad serwisem informatycznym sieci i urządzeń (komputery, drukarki, serwery itp.)
• opracowywanie aktów zarządu wewnętrznego, wytycznych, regulaminów i instrukcji oraz ich aktualizowanie zgodnie ze zmianami przepisów wyższego rzędu i zmianami organizacyjnymi KDK, a także opiniowanie pod względem formalnym projektów aktów prawnych przedkładanych Dyrektorowi do podpisu,
• prowadzenie rejestrów zarządzeń i wewnętrznych aktów prawnych,
• prowadzenie rejestrów umów o charakterze cywilnoprawnym z zakresu zadań wykonywanych przez Dział.
• prowadzenie ewidencji podróży służbowych i szkoleniowych,
• podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia organizacji i metod pracy,
• współdziałanie w wykonywaniu zadań z innymi działami KDK oraz jednostkami i instytucjami zewnętrznymi,
• przygotowywanie i nadzór nad realizacją umów z zakresu ochrony obiektów KDK, prac remontowych oraz innych zapewniających ich sprawność techniczną (m.in. energia elektryczna, woda, ścieki, gaz, telekomunikacja, przeglądy ppoż., bhp. Wind itp.),
• prowadzenie we współpracy z Działem Finansowo-Księgowym ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
• tworzenie planu zamówień publicznych i nadzór nad jego realizacją,
• prowadzenie, w zakresie kompetencji działu, Biuletynu Informacji Publicznej.
• przygotowywanie i nadzór oraz realizacja zadań inwestycyjnych,
• prowadzenie magazynu wydawnictw, tj. ewidencji książek do sprzedaży,
• nadzór nad prowadzonymi projektami związanymi z infrastrukturą współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej
Idealny kandydat / Idealna kandydatka:
• posiada min.3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem
• posiada doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych w tym posiada umiejętność posługiwania się portalami teleinformatycznymi związanymi z projektami unijnymi
• posiada wykształcenie wyższe
• wyróżnia się zorganizowaniem, samodzielnością i odpowiedzialnością,
• jest odporny/a na stres,
• posiada zdolności organizacyjne i umiejętność zarządzania zespołem,
• charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą i rozwiniętymi zdolności interpersonalnymi,
• jest dyspozycyjny/a, skrupulatny/a oraz terminowy/a
• doskonale posługuje się pakietem biurowym

Oferujemy:
• pracę w pełną wyzwań w prężnie działającej instytucji kultury
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia
• pakiet szkoleń

Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem -  „ Rekrutacja na stanowisko kierownika administracyjnego w Konstancińskim Domu Kultury” należy składać:
• osobiście w recepcji Konstancińskiego Domu Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna,
• pocztą na adres: Konstanciński Domu Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin- Jeziorna,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
rekrutacja@konstancinskidomkultury.pl
w terminie  do dnia   29.08.2019 r.
Aplikacje, które wpłyną do Konstancińskiego Domu Kultury po w/określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dla Kandydata/Kandydatki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY;
ul. Mostowa 15; 05-510 Konstancin-Jeziorna.
2) Inspektorem ochrony danych w Konstancińskim Domu Kultury jest Pan Michał Gut adres e-mail: iod@sircomp.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury rekrutacji:
- na podstawie Kodeksu Pracy
- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanym CV danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.
4) Podanie danych w CV zawierających imię i nazwisko, dane kontaktowe (email i/lub telefon), dane adresowe, informacje o dotychczasowym zatrudnieniu związanym ze stanowiskiem na które jest przeprowadzana rekrutacja oraz kwalifikacjach wymaganych na niniejsze stanowisko pracy, jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji a podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
• przez okres 1 roku kalendarzowego od dnia 1 stycznia następnego roku po ostatecznym zakończeniu procedury naboru,
• w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres wskazany powyżej. 
8) Nieodebrane przez Panią/Pana osobiście dokumenty aplikacyjne (oferta pracy) zostaną komisyjnie zniszczone w terminie:
• jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru – w przypadku niezakwalifikowania się Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru,
• trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru – w przypadku wskazania Pani/Pana kandydatury w protokole na drugim bądź kolejnym miejscu.
9) Posiada Pani/Pan prawo wyrażenia zgody na pozostawienie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji lub przeprowadzenia niniejszej rekrutacji ponownie.
10) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,  a w szczególności prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
11) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
12) Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa, w szczególności  wskazanych w pkt 3 i 4, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.
13) Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego  podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Opublikował: Michał Gut
Publikacja dnia: 31.07.2019

Dokument oglądany razy: 1032
« inne aktualności