bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Postępowanie nr 3/12/ZO/2018

01.02.2019

DYREKTOR KONSTANCIŃSKIEGO DOMU KULTURY

Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: „wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego w zakresie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 pn. Muzeum Wycinanki Polskiej, tj. „Rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji Domu Ludowemu w Jeziornie wraz z nadaniem nowej roli - Muzeum Wycinanki Polskiej”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30.000 euro na podstawie postanowień Regulaminu Zamówień Publicznych Konstancińskiego Domu Kultury, realizowanym w ramach umowy nr RPMA.05.03.00-14-5989/16-00 o dofinansowanie projektu „MUZEUM WYCINANKI POLSKIEJ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu V „Gospodarka przyjazna środowisku” działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Zapytanie ofertowe nr 3/12/ZO/2018

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

TENDERS Piotr Płaciszewski
ul. Sowińskiego 8/44
05-120 Legionowo

Cena ofertowa: 105.000,00 zł netto (słownie: sto pięć tysięcy zł, 00/100 gr)
129.150,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt zł, 00/100 gr)

Uzasadnienie wyboru:


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Opublikował: Paweł Ginel
Publikacja dnia: 01.02.2019

Dokument oglądany razy: 625
« inne aktualności