bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr 02/11/ZO/2018

12.12.2018

DYREKTOR KONSTANCIŃSKIEGO DOMU KULTURY

Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na usługę ochrony imprez organizowanych przez Konstanciński Dom Kultury w 2019 roku.
Zapytanie ofertowe nr 02/11/ZO/2018

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

SECURITYPOL Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 24 lok. 11
05-500 Piaseczno

Cena ofertowa: 22,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa zł) netto, 27,06 (słownie: dwadzieścia siedem zł, 06/100) brutto za jedną roboczogodzinę.

Uzasadnienie wyboru:


Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Opublikował: Paweł Ginel
Publikacja dnia: 12.12.2018

Dokument oglądany razy: 74
« inne aktualności