bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/1/ZO/2020

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1/ZO/2020

UNIEWAŻNIONE

realizowane w ramach umowy nr RPMA.05.03.00-14-5989/16-00 o dofinansowanie projektu „MUZEUM WYCINANKI POLSKIEJ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu V „Gospodarka przyjazna środowisku” działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Zamawiający:

Konstanciński Dom Kultury

Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna

www.konstancinskidomkultury.pl,

www.bip.konstancinskidomkultury.pl,

e-mail: biuro@konstancinskidomkultury.pl,

tel. 22 484 20 20


przesyła zapytanie ofertowe na:


wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego w zakresie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. Muzeum Wycinanki Polskiej, tj. „Rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji Domu Ludowemu w Jeziornie wraz z nadaniem nowej roli - Muzeum Wycinanki Polskiej”.

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania


Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe


Zadanie nr 1: Rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji Domu Ludowemu w Jeziornie (ul. A. Walentynowicz 18, Konstancin-Jeziorna) wraz z nadaniem nowej roli - Muzeum Wycinanki Polskiej. Projekt polega na renowacji i adaptacji historycznego obiektu Dom Ludowy w Jeziornie umożliwiające zachowanie dotychczasowej funkcji obiektu zabytkowego, a także służący nadaniu nowej funkcji użytkowej w formie Muzeum Wycinanki Polskiej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Główny kod CPV: 71540000-5 – usługi zarządzania budową;

Dodatkowe kody CPV: 71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego,

79421000-1 – usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót

budowlanych,

71630000-3 – usługa kontroli i nadzoru technicznego,

71541000-2 – usługi zarządzania projektem budowlanym,

.


Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego w zakresie inwestycji realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. Muzeum Wycinanki Polskiej, tj. „Rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji Domu Ludowemu w Jeziornie wraz z nadaniem nowej roli - Muzeum Wycinanki Polskiej”.

Poniżej informacje na temat Inwestycji/Zadania:

Inwestycja prowadzona jest w formule zaprojektuj i wybuduj.

W obecnej chwili zostały wykonane następujące części :


Część I

Roboty rozbiórkowe : prace zakończone.

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych:

Prace ukończone na poziomie zaawansowania 89,72%.

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych :

Prace ukończone na poziomie zaawansowania 72,62%.


Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Prace ukończone na poziomie zaawansowania 39,43%

Wyposażenie stałe obiektu- zabudowy meblowe

Prace ukończone na poziomie zaawansowania 11,11%


Instalacje elektryczne:

Prace ukończone na poziomie zaawansowania 79,41%

Instalacje sanitarne:

Prace ukończone na poziomie zaawansowania 75,40 %

Część II

Dostawa i montaż wyposażenia w tym wyposażenia ruchomego ( biura, wc, antresola).Prace nie zostały rozpoczęte.

Dostawa i montaż opraw oświetleniowych oraz instalacji audiowizualnej Sali konferencyjnej. Prace nie zostały rozpoczęte.

Wykonanie i dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją sprzętu multimedialnego.

Prace nie zostały rozpoczęte.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Miejsce wykonania zamówienia:

Dom Ludowy w Jeziornie (ul. A. Walentynowicz 18, 05-520 Konstancin-Jeziorna)


Termin wykonania zamówienia:

Inwestor Zastępczy realizuje przedmiot zamówienia w następujących terminach:

rozpoczęcie realizacji: od daty zawarcia Umowy,
zakończenie: do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez wykonawcę robót budowlanych, jednak nie późnej niż do dnia 28.02.2021 r.

Wymagania dla wykonawców:


WARUNKI UDZIAŁU


Wykonawcy muszą dysponować odpowiednim doświadczeniem - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej: 3 usługi polegające na kompleksowej obsłudze prawnej inwestycji polegającej na budowie lub rozbudowie, lub renowacji albo rewitalizacji obiektu użyteczności publicznej objętego ochroną konserwatorską o wartości co najmniej 7.00000,00 zł ( siedem milionów złotych) każda.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej:2 usługi prowadzeniu inwestycji polegającej na budowie lub rozbudowie, lub renowacji albo rewitalizacji obiektu użyteczności publicznej objętego ochroną konserwatorską o wartości co najmniej 7.000000,00 zł ( siedem milionów złotych) Wykonawcy muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie ogólnobudowlanym, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej przy inwestycji polegającej na remoncie lub modernizacji obiektu kubaturowego, realizowanej na budynku użyteczności publicznej objętym ochroną konserwatorską. Osoba wskazana powyżej powinna posiadać prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia. Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone wyżej, mogą również wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m. in. w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. 1117).
przynajmniej jedną osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. odbiorów technicznych związanych z pracami aranżacyjnymi i ekspozycyjnymi.


Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą brać udział w realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana tych osób wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Nowe, zaproponowane przez Wykonawcę osoby, winny posiadać kwalifikacje i doświadczenie co najmniej tożsame z warunkiem udziału w postępowaniu. Szczegółowe warunki dopuszczalnych zmian w tym zakresie przewiduje wzór umowy.


Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę maksymalnie dwóch funkcji.


DOKUMENTY:


Na potwierdzenie spełniania wymogu, o którym mowa w pkt 1 powyżej Zamawiający wymaga przedstawienia informacji nt. inwestycji przy których wykonawca pełnił nadzór inwestorski tj. w szczególności nazwę i adres Zamawiającego, nazwę inwestycji, informację, czy obiekt, którego dotyczy inwestycja jest objęty ochroną konserwatorską. Informacje, o których mowa w niniejszym punkcie należy zawrzeć w wykazie usług, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Do wykazu usług, o którym mowa w pkt 1 należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana lub jest wykonywana w sposób należyty. W przypadku wykazania się usługą wciąż wykonywaną, musi być ona realizowana przez minimum 6 miesięcy.
Na potwierdzenie spełniania wymogu, o którym mowa w lit. a - c pkt 2 powyżej Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych oraz doświadczeniu tych osób. Informacje, o których mowa w niniejszym punkcie należy zawrzeć w wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, Wykonawca składa w oryginale lub kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (dotyczy ofert składanych w formie pisemnej).
Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie wymaganych dokumentów w innym języku niż język polski bez stosownego tłumaczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy. Gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zakres pełnomocnictwa będzie obejmował poświadczanie dokumentów pozostałych wykonawców – to dokumenty te mogą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia.
Jeśli umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (dotyczy oferty składanej w formie pisemnej).

Istotne postanowienia umowy – zostały zawarte w osobnym załączniku do niniejszego zapytania.


Oferty na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego należy składać w jednej z następujących form:
w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub za pośrednictwem) wskazanej w pkt. 1,

lub

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

biuro@konstancinskidomkultury.pl

Dotyczy Wykonawców, którzy będą składali oferty w formie pisemnej:

Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta powinna być zamknięta i zawierać oznaczenie: „Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego w zakresie inwestycji realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. Muzeum Wycinanki Polskiej, tj. „Rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji Domu Ludowemu w Jeziornie wraz z nadaniem nowej roli - Muzeum Wycinanki Polskiej” „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 11.09..2020r..godz. 8.00” .
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, ze stosownym dopiskiem na opakowaniu np. „ZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę lub wycofać się z postępowania o zmówienie publiczne poprzez złożenie stosownego pisemnego powiadomienia (oświadczenia) z napisem na kopercie np. „WYCOFANIE”
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 2ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2010 r. poz. 1010 z późn. zm.). Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich w poufności.
Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z póź. zm.)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.
Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.

Termin składania ofert upływa dnia 10.09.2020r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.


Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Małgorzata Bylica, tel: 500 164 182, mbylica@konstancinskidomkultury.pl
Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena: 60%
Doświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego: 40%

AD 1) Zamawiający w kryterium „Cena oferty” będzie oceniał oferty zamówienia przyznając punkty wg wzoru:


C min

---------------------- x 80 = C

C bo

gdzie:

C min - najniższa oferowana cena brutto

C bo - cena brutto badanej oferty

C - liczba punktów przyznanych ofercie badanej w ramach kryterium „Cena oferty”


Punkty w kryterium „Cena oferty” zostaną przyznane na podstawie ceny oferty brutto podanej w formularzu oferty, zawierającej wszystkie koszty wykonawstwa przedmiotu zamówienia.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie ofert w kryterium „Cena oferty” wynosi 80.

AD 2) Zamawiający w kryterium „Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego” będzie oceniał oferty przyznając punkty wg zasad opisanych poniżej:


Zamawiający będzie oceniał osobę wskazaną w wykazie osób, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.


Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

W przypadku osób wskazanych do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, za każdą inwestycję budowlaną realizowaną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizowaną na obiekcie objętym ochroną konserwatorską, przy której dany inspektor pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie swojej specjalizacji - po 1 pkt (maksymalnie 5 pkt).

W przypadku łączenia dwóch funkcji przez jedną osobę, doświadczenie na jednej inwestycji może zostać wskazane przy obu funkcjach pod warunkiem, że na wskazanej (podlegającej punktacji) inwestycji osoba pełniła obie te funkcje.

(UWAGA: przy przyznawaniu punktów w tym podkryterium nie będą brane pod uwagę inwestycje, które zostały wskazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu)


Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg poniższego wzoru:


D ob

------------------------------------ x 20 % x 100 = D

D max

gdzie:

D ob –ilość punktów w ofercie badanej

D max – największa ilość punktów spośród ważnych ofert

D – liczba punktów przyznanych ofercie badanej w ramach kryterium nr „Doświadczenie osób”

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie ofert w kryterium „Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego” wynosi 20.


Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która po uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację (maksymalnie 100 punktów).

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Inne informacje:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
Zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp” do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy w/w ustawy.
Wykonawcom w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Pzp.
Wykonawcy, którzy chcą złożyć oferty w przedmiotowym postępowaniu mają obowiązek dokonania wizji lokalnej miejsca, gdzie realizowana jest inwestycja. Dokonanie wizji lokalnej jest możliwe codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 9.00 - 11.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu. Po dokonaniu wizji sporządzony zostanie protokół. Warunkiem złożenia oferty jest dokonanie wizji lokalnej potwierdzonej protokołem (w dwóch egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego, jeden dla przedstawiciela Wykonawcy). W sprawie dokonania wizji lokalnej należy kontaktować się z …………………………………………………………………………………………………………………………………………W siedzibie Zamawiającego zostaje wyłożony do wglądu dla Wykonawców Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców - oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy, w szczególności gdy wybrana oferta lub wszystkie złożone oferty przekraczają środki posiadane przez Zamawiającego na ten cel.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, w odniesieniu do danych osobowych:

osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę,
osób fizycznych wskazanych jako osoby do kontaktu,
innych osób fizycznych odpowiedzialnych za wykonanie umowy, jeżeli takie dane zostają Zamawiającemu udostępnione:
administratorem danych osobowych jest Konstanciński Dom Kultury; dane kontaktowe: ul. Mostowa 15, 05-520 Konstancin-Jeziorna,
e-maiil: biuro@konstancinskidomkultury.pl ;
inspektorem ochrony danych osobowych w Konstancińskim Domu Kultury jest Michał Gut ; e-mail: michal@sircomp.pl
dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1 -3 powyżej, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego pn.: Muzeum Wycinanki Polskiej, tj. „Rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji Domu Ludowemu w Jeziornie wraz z nadaniem nowej roli - Muzeum Wycinanki Polskiej”
odbiorcami danych osobowych osób, o których mowa w pkt 1 -3 powyżej, będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
;
dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1 -3 powyżej, będą przechowywane, zgodnie , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez danych osobowych osób,
o których mowa w pkt 1 - 3 powyżej, bezpośrednio Pani/Pana dotyczących;
w odniesieniu do danych osobowych osób, o których mowa w pkt 1 -3 powyżej, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
osoby, o których mowa w pkt 1 – 3 powyżej, posiadają:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoby te uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje osobom, o których mowa w pkt 1 – 3 powyżej:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Spis załączników do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
Załacznik nr 2 – Wykaz usług,
Załacznik nr 3 – Wykaz ośób,
Załacznik nr 4 - Wzór umowy.

Plik ZIP ze spakowanymi formularzami, wzorami oraz dokładną treścią zapytania

Opublikował: Michał Gut
Publikacja dnia: 03.09.2020 17:58
Publikacja ostatniej zmiany: 16.09.2020 18:25
Dokument oglądany razy: 117
Nie podlega Ustawie