bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

KDK/ZP/3/1/2019 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego na cele muzealne realizowana w ramach projektu pn.: „Muzeum Wycinanki Polskiej”

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Ogłoszenie nr 530209-N-2019 z dnia 2019-03-29 r.

Konstanciński Dom Kultury:

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego na cele muzealne realizowana w ramach projektu pn.: „Muzeum Wycinanki Polskiej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego na cele muzealne realizowana w ramach projektu pn.: „Muzeum Wycinanki Polskiej”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Konstanciński Dom Kultury ul. Mostowa 15 05-510 Konstancin-Jeziorna
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Konstanciński Dom Kultury, krajowy numer identyfikacyjny 00107762500000, ul. Mostowa 15 , 05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22-484-20-20, 22-484-20-27, e-mail biuro@konstancinskidomkultury.pl, pginel@konstancinskidomkultury.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://bip.konstancinskidomkultury.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.konstancinskidomkultury.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednicztwem posłańca
Adres:
Sekretariat, pokój nr 1.21, 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Mostowa 15

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego na cele muzealne realizowana w ramach projektu pn.: „Muzeum Wycinanki Polskiej”
Numer referencyjny: KDK/ZP/3/1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i adaptacji pomieszczeń Domu Ludowego na cele muzealne realizowanej w ramach projektu pn.: „Muzeum Wycinanki Polskiej. Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Tytuł projektu: „Muzeum Wycinanki Polskiej”, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku. Przedmiot zamówienia został przez Zamawiającego podzielony na 5 (pięć) następujących części (etapów), w rozumieniu art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp:

1) Część nr 1 – Roboty budowlane polegające na przebudowie i adaptacji Domu Ludowego. 2) Część nr 2 – Dostawa oświetlenia wystawienniczego.

3) Część nr 3 – Dostawa wyposażenia biurowego.

4) Część nr 4 – Dostawa wyposażenia wystawienniczego.

5) Część nr 5 – Dostawa multimediów.

Za każdym razem, gdy w dalszej części SIWZ nie wskazano inaczej, poszczególne postanowienia SIWZ odnoszą się do wszystkich części zamówienia.

DOTYCZY CZEŚCI NR 1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę, rewaloryzację i modernizację istniejącego budynku w obrębie wszystkich istniejących kondygnacji (parter, strych), który będzie dostosowany do celów muzealnych. Zakresem przedmiotu zamówienia objęte jest również zagospodarowanie najbliższego otoczenia budynku do istniejącego ogrodzenia. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dodatkowo uzyskanie – przez Wykonawcę – pozwolenia na użytkowanie obiektu. Obiekt wpisany jest do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Mazowieckiego pod numerem rejestracyjnym 1319A (decyzja z dnia 2 listopada 2015 r.). Przedmiot zamówienia realizowany będzie na działce o numerze ewidencyjnym 10/27 z obrębu 0202 położonej w Konstancinie Jeziornej przy ul. Anny Walentynowicz 18 (dawniej Jaworskiego 18). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku wątpliwości co do opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej miejsca planowanej inwestycji oraz zapoznanie się z wszelką dokumentacją dotyczącą inwestycji, która jest przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej jest możliwe codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 9.00 - 11.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu. Po dokonaniu wizji sporządzony zostanie protokół. W sprawie dokonania wizji lokalnej należy kontaktować się z p. Pawłem Ginel, tel. 604 130 561, e-mail: pginel@konstancinskidomkultury.pl Dodatkowe Informacje Zamieszczony przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstaw do rozliczania się między Zamawiającym a Wykonawcą. Wyszczególniony zakres pozycji stanowi materiał pomocniczy do kalkulacji wartości ryczałtowej części i powinien być odczytywany w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentacją Projektową. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z intencją i przeznaczeniem. Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko do celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w STWiOR. Wyceniając roboty należy odnosić się do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazań przedstawiciela Zamawiającego – Inwestora Zastępczego, a także dostosować się do wskazań Jednostki Projektującej. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ilości i wartości robót objętych Zadaniem na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Ilości podane w przedmiarze mają jedynie charakter orientacyjny. Na Wykonawcy ciąży obowiązek weryfikacji obmiarów, określenia wszystkich nakładów związanych z realizacją danej pozycji oraz całego zadania. Uznaje się, że wszelkie koszty realizacji zadania (nawet te bezpośrednio nie wyszczególnione w przedmiarze, a objęte Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót) zostały rozłożone na wszystkie pozycje kosztorysu i koszty ich realizacji są zawarte w cenach jednostkowych robót wyszczególnionych w kosztorysie. Jeżeli nie wskazano inaczej Zamówienie będzie obejmowało całość robót określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i w połączeniu z Dokumentacją Projektową, opisami i całość robót należy wycenić nawet, jeżeli w poniżej przedstawionym przedmiarze nie ujęto takiej pozycji. Określona wartość ryczałtowa wykonania robót budowlanych objętych Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót powinna zawierać (ale nie powinna się tylko do tego ograniczać) wszystkie koszty materiałów, robocizny, sprzętu z włączeniem narzutów, zysków, kosztów i wydatków dodatkowych koniecznych do wykonania tej części zamówienia razem ze wszystkimi robotami tymczasowymi i dodatkowymi oraz zawierać wszelkie obciążenia i obowiązki wiążące się z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i rabaty dla wszystkich pozycji są równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. UWAGA!!! Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy jest jedynie dokumentem, który na tym etapie postępowania będzie dokumentem "poglądowym" służącym Zamawiającemu do zorientowania się w poziomie poszczególnych cen. Kosztorys będzie również wykorzystywany w sposób pomocniczy do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy.

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45442110-1 Malowanie budynków 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45232460-4 Roboty sanitarne; 45262522-6 Prace murarskie; 45320000-6 Roboty izolacyjne; 45321000-3 Izolacja cieplna; 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45410000-4 Tynkowanie; 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej; 45421146-9 Układanie stropów podwieszonych; 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych; 45431000-7 Kładzenie płytek; 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg; 45432130-4 Pokrywanie podłóg; 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie; 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących; 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe; 45451000-3 Dekorowanie; 45331100-7 Instalacja c.o. 45330000-9 Instalacja wody 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 45313100-5 Instalowanie wind 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45111200-0 Roboty ziemne

DOTYCZY CZĘŚĆI NR 2 Przedmiot zamówienia dla części nr 2 obejmuje: 1) Montaż opraw oświetleniowych; 2) Instalacje audiowizualne Sali konferencyjnej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 8 do SIWZ. Kod CPV: 31524100-6 – Oprawy oświetleniowe sufitowe; 32321200-1 – Urządzenia audiowizualne; 32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 Przedmiot zamówienia dla części nr 3 obejmuje m.in.: 1) wykonanie zabudowy meblowej stałej; 2) dostawę i montaż wyposażenia ruchomego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 8 do SIWZ. Kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

DOTYCZY CZĘŚCI NR 4 Przedmiot zamówienia dla części nr 4 obejmuje m.in.: 1) wykonanie ścianek wystawienniczych; 2) wykonanie kubików wystawowych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 8 do SIWZ. Kod CPV: 45451000 – 3 Dekorowanie

DOTYCZY CZĘŚCI NR 5 Przedmiot zamówienia dla części nr 5 obejmuje dostawę i montaż: 1) ekranu interaktywnego dotykowego w zabudowie ściennej; 2) ekranu interaktywnego dotykowego w formie blatu; 3) kiosku z ekranem dotykowym. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 8 do SIWZ. Kod CPV: 32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny 31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 72212000-4 - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

DOTYCZY WSZSYTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek dokumencie opisującym przedmiot zamówienia, pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, że minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

2) W przypadku, określonym w art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, kiedy opisując przedmiot zamówienia Zamawiający odniósł się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

3) Wykonawca, który do kalkulacji oferty zastosował rozwiązania równoważne do określonych przez Zamawiającego, zobowiązany jest do ujawnienia tego faktu w ofercie poprzez wskazanie rozwiązania równoważnego.

4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi lub roboty budowlane, w tym rozwiązania/materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na podstawie dokumentów (dokumentacja techniczno – ruchowa, karta materiałowa itp.) wystawionych lub publikowanych przez producenta danego materiału. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały równoważne nie są gorsze od materiałów podanych w projekcie oraz uzyskanie zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający, jedynie w zakresie części nr 1 przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony obowiązującym przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy. W związku z tym:

1) Wykonawca lub podwykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia (czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlano – remontowo – montażowych) wraz z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat / część etatu). Osoby te muszą brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ww. wykazu – Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany wykaz niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zmianie osób ujętych w wykazie. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykazy dotyczące podwykonawców i dalszych podwykonawców,

2) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę oraz podwykonawców z osobami wykonującymi wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Analogiczne postanowienie dotyczące zobowiązania przedłożenia Zamawiającemu do wglądu kopii umów o pracę, Wykonawca wprowadzi do umowy z podwykonawcą, a podwykonawca – z dalszymi podwykonawcami. Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL oraz wysokości wynagrodzenia pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę aktualizacji wykazu osób zatrudnionych oraz kopii umów (zgodnie z wytycznymi powyżej) zawartych przez Wykonawcę oraz podwykonawców z osobami wykonującymi czynności określone przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Z tego tytułu wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona we wzorze umowy.

3) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę oraz podwykonawców osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45210000-2
45310000-3
45311000-0
45312100-8
45312200-9
45421000-4
45430000-0
45442110-1
45453000-7
45232460-4
45262522-6
45320000-6
45320000-6
45321000-3
45330000-9
45331000-6
45331000-6
45400000-1
45410000-4
45421000-4
45421146-9
45421152-4
45431000-7
45432000-4
45432130-4
45440000-3
45442000-7
45450000-6
45451000-3
45331100-7
45330000-9
45100000-8
45111300-1
45200000-9
45215000-7
45313100-5
45421100-5
45262400-5
45111291-4
45112700-2
45112710-5
45111200-0
31524100-6
32321200-1
32320000-2
39000000-2
45451000-3
32320000-2
31000000-6
72212000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 300
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: 1) Dla części nr 1- do 210 dni od przekazania placu budowy. Termin nie może przekraczać 300 dni od dnia przekazania placu budowy wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na użytkowanie budynku (odbiory budynku przez służby do 300 dni) . 2) Dla części nr 2 – do 240 dni 3) Dla części nr 3 – od 210 do 240 dni (termin należy uzgodnić z Generalnym Wykonawcą). 4) Dla części nr 4 – od 210 do 240 dni (termin należy uzgodnić z Generalnym Wykonawcą). 5) Dla części nr 5 – od 210 do 240 dni (termin należy uzgodnić z Generalnym Wykonawcą).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 3 poniżej, na podstawie złożonych na wezwanie Zamawiającego, w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów żądanych przez Zamawiającego i wymienionych w rozdziale XI SIWZ, potwierdzających spełnienie tych warunków. 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”. Warunek graniczny „spełnia”. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 3.1. nie podlegają wykluczeniu, 3.2. spełniają następujące warunki dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. c) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający określa szczegółowe warunki w tym zakresie wyłącznie w odniesieniu do części nr 1 zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: −w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem przebudowę/ remont/ renowację/ rewitalizację budynku objętego ochroną konserwatorską, o wartości brutto roboty co najmniej 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) oraz −osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, w tym minimum jedną osobę proponowaną do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową lub robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru – zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 poz. 2067).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

DOTYCZY CZĘŚCI I - V 4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wypełnienia przez niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23, ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy Pzp, tj.: 4.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 4.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (w stanie prawnym obowiązującym na dzień składania oświadczenia) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (w stanie prawnym obowiązującym na dzień składania oświadczenia), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w stanie prawnym obowiązującym na dzień składania oświadczenia); 4.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 4.2; 4.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 4.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 4.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 4.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 4.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 4.9. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 4.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (w stanie prawnym obowiązującym na dzień składania oświadczenia); 4.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 4.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (w stanie prawnym obowiązującym na dzień składania oświadczenia), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; a także w przypadku wystąpienia następujących przesłanek opisanych w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) ustawy Pzp: 4.13. w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (w stanie prawnym obowiązującym na dzień składania oświadczenia) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (w stanie prawnym obowiązującym na dzień składania oświadczenia); 4.14. Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 4.15. Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 4.2 i 4.3 oraz 4.5 - 4.9 lub 4.13 - 4.15 SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 5. 7. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4.8. SIWZ przed wykluczeniem wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 8. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 9. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 10. Zamawiający informuje, że w myśl przepisu art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (dotyczy jedynie części nr 1) 1) W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 3.2. lit c SIWZ – Wykonawca złoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ) Do wykazu należy załączyć dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 3.2. lit c SIWZ Wykonawca złoży wykaz osób kierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ). Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia (dotyczy wszystkich części zamówienia): 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 2) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA: Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2) powyżej (oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 6 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ - Dowód wniesienia wadium - Informację o podwykonawcach - załącznik nr 7 do SIWZ - Organizacja budowy - załącznik nr 10 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zmaieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający zgodnie z art. 45 ustawy Pzp. wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Dotyczy części nr 1 - 145.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych, 00/100); Dotyczy części nr 2 – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100)

Dotyczy części nr 3 – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100)

Dotyczy części nr 4 – 2.400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych, 00/100)

Dotyczy części nr 5 – 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych, 00/100)

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 58 8002 0004 0200 1544 2002 0110 Bank Spółdzielczy w Piasecznie b. poręczeniach bankowych; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia w osobnej kopercie dołączonej do oferty, a kserokopię gwarancji lub poręczenia załączyć (wpiąć) do oferty. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formie gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – 4 powyżej, zaleca się, aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu, 2) przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania wraz ze wskazaniem części, na którą Wykonawca wnosi wadium, znak postępowania nadanego przez Zamawiającego, 3) kwotę gwarancji, 4) okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania ofertą), 5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena oferty
60,00
Okres gwarancji
10,00
Organizacja budowy
30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-15, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2019 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, I piętro, Sala multimedialna, 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Mostowa 15. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1

Nazwa: Roboty budowlane polegające na przebudowie i adaptacji Domu Ludowego.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę, rewaloryzację i modernizację istniejącego budynku w obrębie wszystkich istniejących kondygnacji (parter, strych), który będzie dostosowany do celów muzealnych. Zakresem przedmiotu zamówienia objęte jest również zagospodarowanie najbliższego otoczenia budynku do istniejącego ogrodzenia. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dodatkowo uzyskanie – przez Wykonawcę – pozwolenia na użytkowanie obiektu. Obiekt wpisany jest do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Mazowieckiego pod numerem rejestracyjnym 1319A (decyzja z dnia 2 listopada 2015 r.). Przedmiot zamówienia realizowany będzie na działce o numerze ewidencyjnym 10/27 z obrębu 0202 położonej w Konstancinie Jeziornej przy ul. Anny Walentynowicz 18 (dawniej Jaworskiego 18). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku wątpliwości co do opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej miejsca planowanej inwestycji oraz zapoznanie się z wszelką dokumentacją dotyczącą inwestycji, która jest przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej jest możliwe codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 9.00 - 11.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu. Po dokonaniu wizji sporządzony zostanie protokół. W sprawie dokonania wizji lokalnej należy kontaktować się z p. Pawłem Ginel, tel. 604 130 561, e-mail: pginel@konstancinskidomkultury.pl
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45310000-3, 45311000-0, 45312100-8, 45312200-9, 45421000-4, 45430000-0, 45442110-1, 45453000-7, 45232460-4, 45262522-6, 45320000-6, 45321000-3, 45330000-9, 45331000-6, 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45421146-9, 45421152-4, 45431000-7, 45432000-4, 45432130-4, 45440000-3, 45442000-7, 45450000-6, 45451000-3, 45331100-7, 45330000-9, 45100000-8, 45111300-1, 45200000-9, 45215000-7, 45313100-5, 45421100-5, 45262400-5, 45111291-4, 45112700-2, 45112710-5, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 300
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena oferty
60,00
Okres gwarancji
10,00
Organizacja budowy
30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamieszczony przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstaw do rozliczania się między Zamawiającym a Wykonawcą. Wyszczególniony zakres pozycji stanowi materiał pomocniczy do kalkulacji wartości ryczałtowej części i powinien być odczytywany w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentacją Projektową. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z intencją i przeznaczeniem. Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko do celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w STWiOR. Wyceniając roboty należy odnosić się do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazań przedstawiciela Zamawiającego – Inwestora Zastępczego, a także dostosować się do wskazań Jednostki Projektującej. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ilości i wartości robót objętych Zadaniem na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Ilości podane w przedmiarze mają jedynie charakter orientacyjny. Na Wykonawcy ciąży obowiązek weryfikacji obmiarów, określenia wszystkich nakładów związanych z realizacją danej pozycji oraz całego zadania. Uznaje się, że wszelkie koszty realizacji zadania (nawet te bezpośrednio nie wyszczególnione w przedmiarze, a objęte Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót) zostały rozłożone na wszystkie pozycje kosztorysu i koszty ich realizacji są zawarte w cenach jednostkowych robót wyszczególnionych w kosztorysie. Jeżeli nie wskazano inaczej Zamówienie będzie obejmowało całość robót określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i w połączeniu z Dokumentacją Projektową, opisami i całość robót należy wycenić nawet, jeżeli w poniżej przedstawionym przedmiarze nie ujęto takiej pozycji. Określona wartość ryczałtowa wykonania robót budowlanych objętych Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót powinna zawierać (ale nie powinna się tylko do tego ograniczać) wszystkie koszty materiałów, robocizny, sprzętu z włączeniem narzutów, zysków, kosztów i wydatków dodatkowych koniecznych do wykonania tej części zamówienia razem ze wszystkimi robotami tymczasowymi i dodatkowymi oraz zawierać wszelkie obciążenia i obowiązki wiążące się z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i rabaty dla wszystkich pozycji są równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. UWAGA!!! Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy jest jedynie dokumentem, który na tym etapie postępowania będzie dokumentem "poglądowym" służącym Zamawiającemu do zorientowania się w poziomie poszczególnych cen. Kosztorys będzie również wykorzystywany w sposób pomocniczy do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie określonymi poniżej kryteriami.

2. Oferty, oceniane będą punktowo: 1% = 1 pkt. Punkty obliczane będą z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 3. Kryteriami wyboru oferty którym przypisano „wagi” będą:

DOTYCZY CZĘŚCI NR 1

1) cena oferty - 60%;

2) okres gwarancji – 10%;

3) organizacja budowy – 30%.

Informacja o sposobie oceny ofert.

1) Cena oferty – 60 % - 60 pkt

                 C min

C = ────────────── x 60

                    C n

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny Cena oferty,

C min – najniższa cena całkowita spośród oferowanych,

C n – cena całkowita badanej oferty.

Kryterium Cena oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty, załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Okres gwarancji 10% - 10 pkt

Przez kryterium okres gwarancji rozumie się podany w formularzu ofertowym okres udzielonej gwarancji. Najwyższą liczbę punktów – 10 pkt otrzyma oferta z najdłuższym wskazanym okresem udzielonej gwarancji. Przy wskazaniu okresu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest podać okres udzielonej gwarancji w miesiącach. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres minimum 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 60 miesięcy oferta zostanie odrzucona, a w przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji równym 96 miesięcy lub dłuższym oferta otrzyma maksymalną, przewidzianą ilość pkt w przedmiotowym kryterium oceny ofert (10 pkt). Liczba punktów zostanie przyznana według następującego wzoru:
                    G n

G = ────────────── X 10

                  G max

G – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny okres gwarancji, G max – najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych, G n – okres gwarancji badanej oferty.

3) Organizacja budowy – 30% Wartość procentowa i punktowa dla kryterium Organizacja budowy będzie wyliczana według zasad opisanych w Załączniku nr 10 do SIWZ – Kryterium oceny ofert „Organizacja budowy”. Jeżeli Wykonawca nie złoży opracowania „Organizacja budowy”, jego oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt. Opracowanie „Organizacja budowy” składane jest w formie pisemnej, wraz z ofertą i stanowi element oferty. Opracowanie „Organizacja budowy” stanowi również integralną część umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym, wszystkie oświadczenia i zobowiązania zawarte w niniejszym opracowaniu, stanowić będą przedmiot umowy w sprawie zamówienia publicznego.


Część nr:
2
Nazwa: Dostawa oświetlenia wystawienniczego.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia dla części nr 2 obejmuje: 1) Montaż opraw oświetleniowych; 2) Instalacje audiowizualne Sali konferencyjnej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 8 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31524100-6, 32321200-1, 32320000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie

Cena oferty
60,00
Okres gwarancji
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Informacja o sposobie oceny ofert.

1) Cena oferty – 60 % - 60 pkt

                  C min

C = ────────────── X 60

                     C n

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny Cena oferty,

C min – najniższa cena całkowita spośród oferowanych,

C n – cena całkowita badanej oferty.

Kryterium Cena oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty, załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Okres gwarancji 40% - 40 pkt

Przez kryterium okres gwarancji rozumie się podany w formularzu ofertowym okres udzielonej gwarancji. Najwyższą liczbę punktów – 40 pkt otrzyma oferta z najdłuższym wskazanym okresem udzielonej gwarancji. Przy wskazaniu okresu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest podać okres udzielonej gwarancji w miesiącach. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na DOSTARCZONE W ZALEŻNOŚCI OD CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, NA KTÓRE Wykonawca składa ofertę: oświetlenie wystawiennicze, wyposażenie biurowe, wyposażenie wystawiennicze oraz multimedia na okres minimum 24 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 24 miesięcy oferta zostanie odrzucona, a w przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji równym 60 miesięcy lub dłuższym oferta otrzyma maksymalną, przewidzianą ilość pkt w przedmiotowym kryterium oceny ofert (40 pkt).

Liczba punktów zostanie przyznana według następującego wzoru:
                   G n

G = ────────────── X 40

                 G max

G – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny okres gwarancji,

G max – najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych,

G n – okres gwarancji badanej oferty.


Część nr:
3
Nazwa: Dostawa wyposażenia biurowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia dla części nr 3 obejmuje m.in.: 1) wykonanie zabudowy meblowej stałej; 2) dostawę i montaż wyposażenia ruchomego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 8 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39000000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena oferty
60,00
Okres gwarancji
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Informacja o sposobie oceny ofert.

1) Cena oferty – 60 % - 60 pkt

                 C min

C = ────────────── X 60

                   C n

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny Cena oferty,

C min – najniższa cena całkowita spośród oferowanych,

C n – cena całkowita badanej oferty.

Kryterium Cena oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty, załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Okres gwarancji 40% - 40 pkt

Przez kryterium okres gwarancji rozumie się podany w formularzu ofertowym okres udzielonej gwarancji. Najwyższą liczbę punktów – 40 pkt otrzyma oferta z najdłuższym wskazanym okresem udzielonej gwarancji. Przy wskazaniu okresu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest podać okres udzielonej gwarancji w miesiącach. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na DOSTARCZONE W ZALEŻNOŚCI OD CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, NA KTÓRE Wykonawca składa ofertę: oświetlenie wystawiennicze, wyposażenie biurowe, wyposażenie wystawiennicze oraz multimedia na okres minimum 24 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 24 miesięcy oferta zostanie odrzucona, a w przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji równym 60 miesięcy lub dłuższym oferta otrzyma maksymalną, przewidzianą ilość pkt w przedmiotowym kryterium oceny ofert (40 pkt).

Liczba punktów zostanie przyznana według następującego wzoru:
                   G n

G = ────────────── X 40

                 G max

G – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny okres gwarancji,

G max – najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych,

G n – okres gwarancji badanej oferty.


Część nr:
4
Nazwa: Dostawa wyposażenia wystawienniczego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia dla części nr 4 obejmuje m.in.: 1) wykonanie ścianek wystawienniczych;

2) wykonanie kubików wystawowych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 8 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45451000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena oferty
60,00
Okres gwarancji
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Informacja o sposobie oceny ofert. 1

1) Cena oferty – 60 % - 60 pkt

                  C min

C = ────────────── X 60

                    C n

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny Cena oferty,

C min – najniższa cena całkowita spośród oferowanych,

C n – cena całkowita badanej oferty.

Kryterium Cena oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty, załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Okres gwarancji 40% - 40 pkt

Przez kryterium okres gwarancji rozumie się podany w formularzu ofertowym okres udzielonej gwarancji. Najwyższą liczbę punktów – 40 pkt otrzyma oferta z najdłuższym wskazanym okresem udzielonej gwarancji. Przy wskazaniu okresu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest podać okres udzielonej gwarancji w miesiącach. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na DOSTARCZONE W ZALEŻNOŚCI OD CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, NA KTÓRE Wykonawca składa ofertę: oświetlenie wystawiennicze, wyposażenie biurowe, wyposażenie wystawiennicze oraz multimedia na okres minimum 24 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 24 miesięcy oferta zostanie odrzucona, a w przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji równym 60 miesięcy lub dłuższym oferta otrzyma maksymalną, przewidzianą ilość pkt w przedmiotowym kryterium oceny ofert (40 pkt).

Liczba punktów zostanie przyznana według następującego wzoru:

                     G n

G = ────────────── X 40

                   G max

G – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny okres gwarancji,

G max – najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych,

G n – okres gwarancji badanej oferty.


Część nr:
5
Nazwa: Dostawa multimediów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia dla części nr 5 obejmuje dostawę i montaż: 1) ekranu interaktywnego dotykowego w zabudowie ściennej; 2) ekranu interaktywnego dotykowego w formie blatu; 3) kiosku z ekranem dotykowym. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 8 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32320000-2, 31000000-6, 72212000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena oferty
60,00
Okres gwarancji
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Informacja o sposobie oceny ofert.

1) Cena oferty – 60 % - 60 pkt

                C min

C = ────────────── X 60

                   C n

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny Cena oferty,

C min – najniższa cena całkowita spośród oferowanych,

C n – cena całkowita badanej oferty.

Kryterium Cena oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty, załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Okres gwarancji 40% - 40 pkt

Przez kryterium okres gwarancji rozumie się podany w formularzu ofertowym okres udzielonej gwarancji. Najwyższą liczbę punktów – 40 pkt otrzyma oferta z najdłuższym wskazanym okresem udzielonej gwarancji. Przy wskazaniu okresu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest podać okres udzielonej gwarancji w miesiącach. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na DOSTARCZONE W ZALEŻNOŚCI OD CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, NA KTÓRE Wykonawca składa ofertę: oświetlenie wystawiennicze, wyposażenie biurowe, wyposażenie wystawiennicze oraz multimedia na okres minimum 24 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 24 miesięcy oferta zostanie odrzucona, a w przypadku złożenia oferty z okresem gwarancji równym 60 miesięcy lub dłuższym oferta otrzyma maksymalną, przewidzianą ilość pkt w przedmiotowym kryterium oceny ofert (40 pkt).

Liczba punktów zostanie przyznana według następującego wzoru:

                    G n

G = ────────────── X 40

                  G max

G – ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny okres gwarancji,

G max – najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych,

G n – okres gwarancji badanej oferty.

Ogłoszenie nr 530209-N-201

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZx

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9a do SIWZ

Załącznik nr 9b do SIWZ

Załącznik nr 9c do SIWZ

Załącznik nr 9d do SIWZ

Załącznik nr 9e do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia - Dokumentacja projektowa

Przedmiary

Ogłoszenie z dnia 12 kwietnia 2019 roku o zmianie ogłoszenia

Pismo do Wykonawców z dnia 12 kwietnia 2019 roku

SIWZ - wersja ujednolicona z dnia 12 kwietnia 2019 roku

Informacja o wyniku postępowania przetargowego - z dnia 5 lipca 2019

Opublikował: Michał Gut
Publikacja dnia: 29.03.2019 11:44
Publikacja ostatniej zmiany: 05.07.2019 23:11
Dokument oglądany razy: 1242
Podlega Ustawie