bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowego

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 

Księgowy

Miejsce pracy: Konstanciński Dom Kultury
ul. Mostowa 15, Konstancin-Jeziorna.
Warunki zatrudnienia: pełny etat.

Zakres obowiązków:
• kontrola formalna i rachunkowa dokumentów źródłowych,
• prowadzenie kasy i rozliczanie zaliczek,
• rozliczanie delegacji służbowych,
• planowanie i przygotowywanie płatności bankowych,
• wystawianie faktur sprzedaży,
• dekretacja i księgowanie raportów fiskalnych,
• dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych,
• dekretacja i księgowanie raportów kasowych,
• dekretacja i księgowanie faktur sprzedażowych i kosztowych,
• analiza i uzgadnianie kont, bieżąca kontrola rozrachunków,
• kompletowanie i archiwizacja dokumentów księgowych,
• inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania:
• wykształcenie minimum średnie,
• znajomość programu MS Office (Word, Excel),
• minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w księgowości lub dziale finansowym;
• znajomość ustawy o rachunkowości
• dbałość o szczegóły i umiejętność analitycznego myślenia.

Dodatkowe atuty:
• znajomość programu RAKS 2000.


Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat,
• przyjazną atmosferę w pracy,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.


Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem - „ Rekrutacja na stanowisko księgowego w Konstancińskim Domu Kultury” należy składać:
• osobiście w recepcji Konstancińskiego Domu Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna,
• pocztą na adres: Konstanciński Domu Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin- Jeziorna,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
rekrutacja@konstancinskidomkultury.pl
w terminie do dnia 31.07.2019 r.
Aplikacje, które wpłyną do Konstancińskiego Domu Kultury po w/określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dla Kandydata/Kandydatki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY; ul. Mostowa 15; 05-510 Konstancin-Jeziorna.
2) Inspektorem ochrony danych w Konstancińskim Domu Kultury jest Pan Michał Gut adres e-mail: iod@sircomp.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury rekrutacji:
- na podstawie Kodeksu Pracy
- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanym CV danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.
4) Podanie danych w CV zawierających imię i nazwisko, dane kontaktowe (email i/lub telefon), dane adresowe, informacje o dotychczasowym zatrudnieniu związanym ze stanowiskiem na które jest przeprowadzana rekrutacja oraz kwalifikacjach wymaganych na niniejsze stanowisko pracy, jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji a podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
• przez okres 1 roku kalendarzowego od dnia 1 stycznia następnego roku po ostatecznym zakończeniu procedury naboru,
• w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres wskazany powyżej.
8) Nieodebrane przez Panią/Pana osobiście dokumenty aplikacyjne (oferta pracy) zostaną komisyjnie zniszczone w terminie:
• jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru – w przypadku niezakwalifikowania się Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru,
• trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru – w przypadku wskazania Pani/Pana kandydatury w protokole na drugim bądź kolejnym miejscu.
9) Posiada Pani/Pan prawo wyrażenia zgody na pozostawienie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji lub przeprowadzenia niniejszej rekrutacji ponownie.
10) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a w szczególności prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
11) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
12) Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa, w szczególności wskazanych w pkt 3 i 4, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.
13) Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowego

Opublikował: Michał Gut
Publikacja dnia: 04.07.2019 22:59
Publikacja ostatniej zmiany: 04.07.2019 22:59
Dokument oglądany razy: 414
Nie podlega Ustawie