bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe nr 3/12/ZO/2018

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/12/ZO/2017

realizowane w ramach umowy nr RPMA.05.03.00-14-5989/16-00 o dofinansowanie projektu „MUZEUM WYCINANKI POLSKIEJ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu V „Gospodarka przyjazna środowisku” działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

1. Zamawiający:
Konstanciński Dom Kultury
ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
www.konstancinskidomkultury.pl,
www.bip.konstancinskidomkultury.pl,
e-mail: biuro@konstancinskidomkultury.pl,
tel. 22 484 20 20

przesyła zapytanie ofertowe na:

wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego w zakresie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. Muzeum Wycinanki Polskiej, tj. „Rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji Domu Ludowemu w Jeziornie wraz z nadaniem nowej roli - Muzeum Wycinanki Polskiej”. Zadanie to Zamawiający podzielił na 3 części: Część I – Przygotowanie inwestycji, Część II – Prace renowacyjne, Część III – Wyposażenie budynku.

Tytuł projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, RPO WM:

Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Zadanie nr 1: Rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji Domu Ludowemu w Jeziornie (ul. Jaworskiego 18, Konstancin-Jeziorna) wraz z nadaniem nowej roli - Muzeum Wycinanki Polskiej. Projekt polega na renowacji i adaptacji historycznego obiektu Dom Ludowy w Jeziornie umożliwiające zachowanie dotychczasowej funkcji obiektu zabytkowego, a także służący nadaniu nowej funkcji użytkowej w formie Muzeum Wycinanki Polskiej.


2. Opis przedmiotu zamówienia:

Główny kod CPV: 71540000-5, 79111000-5
Dodatkowe kody CPV: 71520000-9, 79421000-1, 71630000-3, 71541000-2, 79140000-7

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego wraz z kompleksową obsługą prawną w zakresie inwestycji realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. Muzeum Wycinanki Polskiej, tj. „Rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji Domu Ludowemu w Jeziornie wraz z nadaniem nowej roli - Muzeum Wycinanki Polskiej”.

Poniżej informacje na temat Inwestycji/ Zadania:

1) Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany oraz projekt wykonawczy) zatwierdzonej decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych) i decyzją Starosty Piaseczyńskiego (w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i zezwolenia na budowę).
2) Część I – Przygotowanie Inwestycji - projekt wystawy stałej.

Część II – Prace renowacyjne - W ramach zadania zostaną wykonane działania: prace budowlane - rozbiórkowe, prace budowlane - przygotowawcze, prace budowlane - ogólne, W ramach działań wykonane zostaną prace: • organizacja placu budowy rozbiórka dachu; • rozbiórka ścian wewnętrznych i stolarki; • osuszanie ścian (do wys. 1m) wraz ze zbiciem tynku; • wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych; • odgrzybienie porażonych murów, oczyszczenie i naprawa istniejących murów; • budowa więźby dachowej wraz z pokryciem dachówką ceramiczną, izolacją i wykończeniem; • wykonanie ocieplonej i zaizolowanej podłogi na gruncie z wykończeniem z polerowanego betonu; montaż ścianek działowych GKB z wygłuszeniem; • budowa antresoli ze stali i szkła; wymiana/montaż stolarki okiennej i drzwiowej; • wykonanie instalacji elektrycznej; wykonanie instalacji teletechnicznej; • wykonanie instalacji p.poż oraz oddymiającej; wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej; • malowanie i wykończenie ścian wewnętrznych; • Wentylacja, klimatyzacja dla sal: wystawowej, archiwum, szatni, kafeterii, pom. gosp. • Szyb windowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem; • Wyposażenie sanitariatów.

Część III – Wyposażenie budynku - W ramach zadania zostaną wykonane działania polegające na wyposażeniu pomieszczeń Muzeum w środki trwałe, tj.: Recepcja: Zabudowa recepcji (1 sztuka), Krzesło biurowe (2 sztuki), Komputer wraz z monitorem (2 sztuki), Urządzenie wielofunkcyjne (1 sztuka), Kasa fiskalna (1 sztuka), Centrala telefoniczna (1 sztuka), Oprogramowania komputerowe (1 sztuka); Szatnia: Zabudowa szatni (1 sztuka), Krzesło (2 sztuki), Wieszaki szatniowe (300 sztuk); Pomieszczenie biurowe dla 3 pracowników: Biurko z panelem dolnym (4 sztuki), Krzesło (4 sztuki), Komputer wraz z monitorem (4 sztuki), Kontener z szufladami (4 sztuki), Szafa ubraniowa (2 sztuki), Regały biurowe (4 sztuki), Urządzenie wielofunkcyjne (2 sztuki), Aparaty telefoniczne (4 sztuki), Oprogramowania komputerowe (4 sztuki); Szyb windowy: Szyb windowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem (1 sztuka); Foyer: Zestaw wypoczynkowy muzealny (1 sztuka); Sala warsztatowa: Stoły (4 sztuki), Krzesła (20 sztuk), Regały biurowe (3 sztuki); Sala wykładowa (audiowizualna): stół/biurko (1 sztuka), Krzesła (30 sztuk), szafka pomocnicza (1 sztuka), projektor, ekran, nagłośnienie (1 sztuka); Archiwum - zabudowa i wyposażenie: Regały do archiwum (fumigacyjne lub innej specjalizacji) 16m2 do 20m2 (1 sztuka); Pomieszczenie gospodarcze: Szafy (3 sztuki), Maszyna czyszcząca (1 sztuka), Odkurzacz (1 sztuka); Sanitariat męski, przystosowany dla niepełnosprawnych: dozownik mydła (3 sztuki), pojemnik na ręczniki papierowe (3 sztuki), pojemnik na papier toaletowy (2 sztuki), kosz na ręczniki papierowe 27l (2 sztuki), wieszak podwójny na drzwi (2 sztuki), kosz na nieczystości (2 sztuki), poręcz prosta (2 sztuki), poręcz podnoszona (2 sztuki), Materiały (płytki, umywalki, lustra, sedesy); Sanitariat damski, przystosowany dla niepełnosprawnych: dozownik mydła (3 sztuki), pojemnik na ręczniki papierowe (3 sztuki), pojemnik na papier toaletowy (2 sztuki), kosz na ręczniki papierowe (2 sztuki), wieszak podwójny na drzwi (2 sztuki), kosz na nieczystości (2 sztuki), poręcz prosta (2 sztuki), poręcz podnoszona (2 sztuki), Materiały (płytki, umywalki, lustra, sedesy); Gabloty na eksponaty wraz z oświetleniem: gablota stojąca wysoka (10 sztuk), gablota stolikowa (10 sztuk), gablota skośna (3 sztuki), gablota wisząca (8 sztuk); Ekspozycja stała: projekt ekspozycji stałej (200-300 m2), wykonanie ekspozycji stałej wraz z oświetleniem eksponatów, ekspozycje multimedialne - projekt (prezentacja audiowizualna), ekspozycje multimedialne - wykonanie i materiał (prezentacja audiowizualna); System wentylacji (wentylacja, klimatyzacja dla sal: wystawowej, archiwum, szatni, kafeterii, pom. gosp.).


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

3. Miejsce wykonania zamówienia:
Dom Ludowy w Jeziornie (ul. A. Walentynowicz 18, 05-520 Konstancin-Jeziorna)

4. Termin wykonania zamówienia:
Inwestor Zastępczy realizuje przedmiot zamówienia w następujących terminach:
a) rozpoczęcie realizacji: od daty zawarcia Umowy,
b) zakończenie: do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez wykonawcę robót budowlanych, jednak nie późnej niż do dnia 31.12.2019 r.

5. Wymagania dla wykonawców:

A. WARUNKI UDZIAŁU

1) Wykonawcy muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
a) jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie ogólnobudowlanym, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie zawodowe zdobyte w przeciągu ostatnich pięciu lat przy pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej przy inwestycji będącej obiektem budowlanym objętym ochroną konserwatorską. Osoba wskazana powyżej powinna posiadać prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia. Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone wyżej, mogą również wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m. in. w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).
b) przynajmniej jedną osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. zamówień publicznych: posiadającą wykształcenie wyższe; doświadczenie zdobyte w przeciągu ostatnich 10 lat we współuczestnictwie w przygotowaniu lub przeprowadzeniu przynajmniej 5 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości brutto co najmniej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) każda z nich;
c) przynajmniej jedną osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. obsługi prawnej, odpowiedzialną za doradztwo w zakresie udzielania bieżących porad prawnych posiadającą wykształcenie wyższe prawnicze, wpis – odpowiednio - na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych lub na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką, uczestniczącą w okresie ostatnich 5 lat w procesie inwestycyjnym po stronie inwestora w co najmniej dwóch inwestycjach budowlanych o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł brutto (pięć milionów złotych) każda. Przez kompleksową obsługę prawną Zamawiający rozumie usługę świadczoną na rzecz inwestora obejmującą, w zakresie Inwestycji, co najmniej: udzielanie bieżących porad prawnych, przygotowanie projektów umów, sporządzanie opinii prawnych.

Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą brać udział w realizacji zamówienia. Zmiana tych osób wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Nowe, zaproponowane przez Wykonawcę osoby, winny posiadać kwalifikacje i doświadczenie co najmniej tożsame z warunkiem udziału. Szczegółowe warunki dopuszczalnych zmian w tym zakresie przewiduje wzór umowy.

Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę maksymalnie dwóch funkcji.

B. DOKUMENTY:

1) Na potwierdzenie spełniania wymogu, o którym mowa w lit. a,b,c, pkt 1 powyżej Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych oraz doświadczeniu tych osób. Informacje, o których mowa w niniejszym punkcie należy zawrzeć w wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4) Dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, Wykonawca składa w oryginale lub kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (dotyczy ofert składanych w formie pisemnej).
5) Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6) Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie wymaganych dokumentów w innym języku niż język polski bez stosownego tłumaczenia.
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy. Gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zakres pełnomocnictwa będzie obejmował poświadczanie dokumentów pozostałych wykonawców – to dokumenty te mogą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia.
8) Jeśli umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (dotyczy oferty składanej w formie pisemnej).

6. Istotne postanowienia umowy – zostały zawarte w osobnym załączniku do niniejszego zapytania.

7. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego należy składać w następującej formie:
a) w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub za pośrednictwem) wskazanej w pkt. 1,

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:
1) Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2) Koperta powinna być zamknięta i zawierać oznaczenie: „Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego w zakresie inwestycji realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. Muzeum Wycinanki Polskiej, tj. „Rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji Domu Ludowemu w Jeziornie wraz z nadaniem nowej roli - Muzeum Wycinanki Polskiej” „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 28 GRUDNIA 2018 r. godz. 11.00” .
3) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, ze stosownym dopiskiem na opakowaniu np. „ZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty.
4) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę lub wycofać się z postępowania o zmówienie publiczne poprzez złożenie stosownego pisemnego powiadomienia (oświadczenia) z napisem na kopercie np. „WYCOFANIE”

8. Termin składania ofert: upływa dnia 28.12.2018 r. o godzinie 11.00.

9. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

10. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Paweł Ginel, tel. 604130561, w godz. 8.00-13.00 e-mail: pginel@konstancinskidomkultury.pl

11. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena: 75 %
2) Doświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego: 10 %
3) Doświadczenie Specjalisty ds. zamówień publicznych: 15 %

AD 1) Zamawiający w kryterium „Cena oferty” będzie oceniał oferty zamówienia przyznając punkty wg wzoru:

C min
---------------------- x 75 = C
C bo
gdzie:
C min - najniższa oferowana cena brutto
C bo - cena brutto badanej oferty
C - liczba punktów przyznanych ofercie badanej w ramach kryterium „Cena oferty”

Punkty w kryterium „Cena oferty” zostaną przyznane na podstawie ceny oferty brutto podanej w formularzu oferty, zawierającej wszystkie koszty wykonawstwa przedmiotu zamówienia.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie ofert w kryterium „Cena oferty” wynosi 75.

AD 2) Zamawiający w kryterium „Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego” będzie oceniał oferty przyznając punkty wg zasad opisanych poniżej:

Zamawiający będzie oceniał osobę wskazaną w wykazie osób, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
W przypadku osób wskazanych do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, za każdą inwestycję budowlaną realizowaną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przy której dany inspektor pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie swojej specjalizacji - po 1 pkt (maksymalnie 5 pkt).
W przypadku łączenia dwóch funkcji przez jedną osobę, doświadczenie na jednej inwestycji może zostać wskazane przy obu funkcjach pod warunkiem, że na wskazanej (podlegającej punktacji) inwestycji osoba pełniła obie te funkcje.

(UWAGA: przy przyznawaniu punktów w tym podkryterium nie będą brane pod uwagę inwestycje, które zostały wskazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu)

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg poniższego wzoru:

D ob
----------- x 10 % x 100 = D
D max
gdzie:
D ob –ilość punktów w ofercie badanej
D max – największa ilość punktów spośród ważnych ofert
D – liczba punktów przyznanych ofercie badanej w ramach kryterium nr „Doświadczenie osób”

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie ofert w kryterium „Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego” wynosi 10.

AD 3) Zamawiający w kryterium „Doświadczenie Specjalisty ds. zamówień publicznych” będzie oceniał oferty przyznając punkty wg zasad opisanych poniżej:

Zamawiający będzie oceniał osobę wskazaną w wykazie osób, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
W przypadku osoby wskazanej do pełnienia funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych, za każde przygotowane lub przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego robót budowlanych - po 1 pkt (maksymalnie 5 pkt).
W przypadku łączenia dwóch funkcji przez jedną osobę, doświadczenie na jednej inwestycji może zostać wskazane przy obu funkcjach pod warunkiem, że na wskazanej (podlegającej punktacji) inwestycji osoba pełniła obie te funkcje.

(UWAGA: przy przyznawaniu punktów w tym podkryterium nie będą brane pod uwagę inwestycje, które zostały wskazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu)

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg poniższego wzoru:

D ob
---------- x 15 % x 100 = D
D max
gdzie:
D ob –ilość punktów w ofercie badanej
D max – największa ilość punktów spośród ważnych ofert
D – liczba punktów przyznanych ofercie badanej w ramach kryterium nr „Doświadczenie Specjalisty ds. zamówień publicznych”

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie ofert w kryterium „Doświadczenie Specjalisty ds. zamówień publicznych” wynosi 15.

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która po uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację (maksymalnie 100 punktów).
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.


12. Inne informacje:

1) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2) Zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1896 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp” do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy w/w ustawy.
3) Wykonawcom w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Pzp.
4) Wykonawcy, którzy chcą złożyć oferty w przedmiotowym postępowaniu mają prawo do dokonania wizji lokalnej miejsca, gdzie realizowana będzie inwestycja. Dokonanie wizji lokalnej jest możliwe codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 9.00 - 11.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu. Po dokonaniu wizji sporządzony zostanie protokół, który należy załączyć do oferty. W sprawie dokonania wizji lokalnej należy kontaktować się z p. Pawłem Ginel, tel. 604130561, e-mail: pginel@konstancinskidomkultury.pl
5) W siedzibie Zamawiającego zostaje wyłożona do wglądu dla Wykonawców pełna dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi wydanymi w jej przedmiocie decyzjami oraz pozwoleniami.
6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
7) W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców - oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy, w szczególności gdy wybrana oferta lub wszystkie złożone oferty przekraczają środki posiadane przez Zamawiającego na ten cel.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie. Negocjowanie ceny jest rozumiane przez Zamawiającego jako wyłącznie jej obniżenie.

Zapytanie ofertowe nr 3/12/ZO/2018

Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz osób

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Ogłoszenie o postępowaniu

Opublikował: Paweł Ginel
Publikacja dnia: 21.12.2018 22:49
Publikacja ostatniej zmiany: 21.12.2018 22:55
Dokument oglądany razy: 487
Nie podlega Ustawie