bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o zamówieniu nr KDK/ZP/12/1/2018 - roboty budowlane

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

 Konstanciński Dom Kultury: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego w Jeziornie na cele muzealne realizowana w ramach projektu pn.: "Muzeum Wycinanki Polskiej"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Tytuł projektu: „Muzeum Wycinanki Polskiej”, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Konstanciński Dom Kultury, krajowy numer identyfikacyjny 001077625, ul. Mostowa 15 , 05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22-484-20-20, 22-484-20-27, e-mail biuro@konstancinskidomkultury.pl, pginel@konstancinskidomkultury.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://bip.konstancinskidomkultury.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.konstancinskidomkultury.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Sekretariat, pokój nr 1.21, 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Mostowa 15

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego w Jeziornie na cele muzealne realizowana w ramach projektu pn.: "Muzeum Wycinanki Polskiej"
Numer referencyjny: KDK/ZP/12/1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy pomieszczeń Domu Ludowego w Konstancinie-Jeziorna na cele muzealne dla Muzeum Wycinaki Polskiej. Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Tytuł projektu: „Muzeum Wycinanki Polskiej”, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę, rewaloryzację i modernizację istniejącego budynku w obrębie wszystkich istniejących kondygnacji (parter, strych), który będzie dostosowany do celów muzealnych. Zakresem przedmiotu zamówienia jest również zagospodarowanie najbliższego otoczenia budynku do istniejącego ogrodzenia. Obiekt wpisany jest do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Mazowieckiego pod numerem rejestracyjnym 1319A (decyzja z dnia 2 listopada 2015 r.). Przedmiot zamówienia realizowany będzie na działce o numerze ewidencyjnym 10/27 z obrębu 0202 położonej w Konstancinie Jeziornej przy ul. Anny Walentynowicz 18 (dawniej Jaworskiego 18). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku wątpliwości co do opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej miejsca planowanej inwestycji oraz zapoznanie się z wszelką dokumentacją dotyczącą inwestycji, która jest przedmiotem zamówienia,. Dokonanie wizji lokalnej jest możliwe codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 9.00 - 11.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu. Po dokonaniu wizji sporządzony zostanie protokół, który należy dołączyć do oferty. W sprawie dokonania wizji lokalnej należy kontaktować się z p. Pawłem Ginel, tel. 604 130 561, e-mail: pginel@konstancinskidomkultury.pl ] Zamawiający informuje, że na chwilę wszczęcia postępowania nie jest w posiadaniu pozwolenia na budowę. Teren budowy zostanie przekazany w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji. Dodatkowe Informacje Zamieszczony przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstaw do rozliczania się między Zamawiającym a Wykonawcą. Wyszczególniony zakres pozycji stanowi materiał pomocniczy do kalkulacji wartości ryczałtowej zadania i powinien być odczytywany w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentacją Projektową. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z intencją i przeznaczeniem. Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko do celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w STWiOR. Wyceniając roboty należy odnosić się do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ilości i wartości robót objętych Zadaniem na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Ilości podane w przedmiarze mają jedynie charakter orientacyjny. Na Wykonawcy ciąży obowiązek weryfikacji obmiarów, określenia wszystkich nakładów związanych z realizacją danej pozycji oraz całego zadania. Uznaje się, że wszelkie koszty realizacji zadania (nawet te bezpośrednio nie wyszczególnione w przedmiarze, a objęte Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót) zostały rozłożone na wszystkie pozycje kosztorysu i koszty ich realizacji są zawarte w cenach jednostkowych robót wyszczególnionych w kosztorysie. Jeżeli nie wskazano inaczej Zamówienie będzie obejmowało całość robót określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i w połączeniu z Dokumentacją Projektową, opisami i całość robót należy wycenić nawet, jeżeli w poniżej przedstawionym przedmiarze nie ujęto takiej pozycji. Określona wartość ryczałtowa wykonania robót budowlanych objętych Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót powinna zawierać (ale nie powinna się tylko do tego ograniczać) wszystkie koszty materiałów, robocizny, sprzętu z włączeniem narzutów, zysków, kosztów i wydatków dodatkowych koniecznych do wykonania Zadania razem ze wszystkimi robotami tymczasowymi i dodatkowymi oraz zawierać wszelkie obciążenia i obowiązki wiążące się z wykonaniem Zadania. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i rabaty dla wszystkich pozycji są równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. UWAGA!!! Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy jest jedynie dokumentem, który na tym etapie postępowania będzie dokumentem "poglądowym" służącym Zamawiającemu do zorientowania się w poziomie poszczególnych cen. Będzie również wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia:  rozbiórka nawierzchni z betonowych – roboty rozbiórkowe;  demontaż krawężników i obrzeży – roboty rozbiórkowe;  rozbiórka nawierzchni z klinkieru – roboty rozbiórkowe;  rozbiórka konstrukcji żelbetowych i betonowych przy budynku – roboty rozbiórkowe;  rozbiórka ścian i stolarki drzwiowej oraz okiennej – roboty rozbiórkowe;  rozbiórka pokrycia dachu oraz więźby dachowej – roboty rozbiórkowe;  rozbiórka stropów nad parterem – roboty rozbiórkowe;  rozbiórka okładzin wewnętrznych – roboty rozbiórkowe;  demontaż urządzeń sanitarnych – roboty rozbiórkowe;  rozbiórka posadzek na parterze – roboty rozbiórkowe;  rozbiórka okładzin i elementów zewnętrznych na elewacji – roboty rozbiórkowe;  demontaż instalacji elektrycznych w budynku – roboty rozbiórkowe;  demontaż istniejących przewodów wod-kan wraz z armaturą i białym montażem – roboty rozbiórkowe;  roboty izolacyjne ścian zewnętrznych i fundamentowych – roboty budowlane;  wykonanie fundamentów – roboty budowlane;  wykonanie konstrukcji stalowej i żelbetowej stropu nad parterem i stropu antresoli – roboty budowlane;  roboty murowe ścian zewnętrznych – roboty budowlane;  wykonanie więźby dachowej, pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi ¬– roboty budowlane;  wykonanie ścian wewnętrznych wraz z zabudowami – roboty budowlane;  montaż konstrukcji windy – roboty budowlane;  roboty związane z naprawą elewacji budynku – roboty budowlane;  wykonanie posadzek w budynku – roboty budowlane;  wykonanie sufitów wraz z robotami wykończeniowymi – roboty budowlane;  montaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej – roboty budowlane;  roboty wykończenia ścian wewnętrznych – roboty budowlane;  montaż elementów wewnętrznych w budynku – roboty budowlane;  montaż elementów zewnętrznych – roboty budowlane;  wykonanie rampy zewnętrznej przy budynku – roboty budowlane;  opaska wokół budynku – roboty budowlane;  wykonanie nawierzchni żwirowej przy budynku – roboty budowlane;  wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – roboty budowlane;  wykonanie nawierzchni trawiastej przed budynkiem – roboty budowlane;  montaż elementów małej architektury (kosze, ławki, donice, pomieszczenie na odpady) – roboty budowlane;  wykonanie i montaż elementów instalacji elektrycznej ¬– roboty budowlane;  wykonanie i montaż elementów instalacji teletechnicznej – roboty budowlane;  wykonanie i montaż elementów instalacji odgromowej – roboty budowlane;  wykonanie i montaż elementów instalacji c.o. i c.t. – roboty budowlane;  wykonanie i montaż elementów instalacji klimatyzacji – roboty budowlane;  wykonanie i montaż elementów instalacji wod-kan – roboty budowlane;  wykonanie i montaż elementów instalacji kanalizacji deszczowej zewnętrznej – roboty budowlane;  wykonanie i montaż elementów instalacji wentylacji mechanicznej – roboty budowlane;  uporządkowanie ternu działek objętych opracowaniem – roboty budowlane;  przekazanie terenu inwestycji Inwestorowi;

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45210000-2
45310000-3
45311000-0
45312100-8
45312200-9
45421000-4
45430000-0
45442110-1
45453000-7
45232460-4
45262522-6
45320000-6
45321000-3
45330000-9
45331000-6
45400000-1
45410000-4
45410000-4
45421000-4
45421146-9
45421152-4
45431000-7
45432000-4
45432130-4
45440000-3
45442000-7
45450000-6
45451000-3
39130000-2
45331100-7
45330000-9
45100000-8
45111300-1
45200000-9
45215000-7
45313100-5
45421100-5
45262400-5
45111291-4
45112700-2
45112710-5
45111200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 300
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 300 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przyjęcia Terenu budowy przez Wykonawcę.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem przebudowę/ remont/ renowację/ rewitalizację budynku objętego ochroną konserwatorską, o wartości brutto min. 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) oraz - osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, w tym minimum jedną osobę proponowaną do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową lub robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru – zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 poz. 2067),
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:


III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 3.2. lit c SIWZ – Wykonawca złoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ) Do wykazu należy załączyć dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) W celu potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 3.2. lit c SIWZ Wykonawca złoży wykaz osób kierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ).


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Dowód wniesienia wadium, 3. Informację o podwykonawcach - Załącznik nr 7 do SIWZ, 4. "Organizacja budowy" - Załącznik nr 10 do SIWZ, 5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art 86 ust. 5 Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak


Informacja na temat wadium
1. Zamawiający zgodnie z art. 45 ustawy Pzp. wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 58 8002 0004 0200 1544 2002 0110 Bank Spółdzielczy w Piasecznie b. poręczeniach bankowych; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia w osobnej kopercie dołączonej do oferty, a kserokopię gwarancji lub poręczenia załączyć (wpiąć) do oferty. 6. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formie gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – 4 powyżej, zaleca się, aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu, 2) przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znak postępowania nadanego przez Zamawiającego, 3) kwotę gwarancji, 4) okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania ofertą), 5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 10,00
organizacja budowy 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:


Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:


Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:


Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:


Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:


Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:


IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w Umowie, pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych określonych w przepisie art. 144 ustawy Pzp. 2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 3. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje w szczególności następujące możliwości dokonania zmiany Umowy w następującym zakresie (oraz na następujących warunkach): 1) sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, o ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego, bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 2) zmniejszenia zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności spowodowanej lub odpowiednio powodującej, że: a) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub; b) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy nie jest możliwe, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy; c) wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy nie jest możliwe, z powodu braku finansowania ze środków zewnętrznych w ramach umowy o dofinansowanie, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3) terminów realizacji - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania Umowy: a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy uniemożliwiających dotrzymanie terminów realizacji wskazanych w Umowie; b) jeśli wystąpiły następstwa będące wynikiem działania organów administracji, w szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa; - odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; c) jeśli wystąpiła konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu Umowy; d) jeśli wystąpiła konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy. e) jeśli dotrzymanie terminów wskazanych pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na podstawie którego Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy; f) jeżeli w wyniku prowadzonego nadzoru archeologicznego dokonane zostaną odkrycia, wymagające bardziej gruntownych badań niż pierwotnie przewidywano lub w przypadku wykorzystania postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp; g) jeśli w toku realizacji Umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac nieprzewidzianych na etapie postępowania, a bez wykonania których prawidłowa realizacja Przedmiotu Umowy jest niemożliwa lub co najmniej utrudniona; h) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. deszczu, gradu, śniegu itp. występujących przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów; i) w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych, potwierdzonych zaświadczeniem /oświadczeniem (lub innym dokumentem lub informacją powszechnie dostępną) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; j) w przypadku wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy; k) skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego; l) zawieszenie robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 4) zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zwiększenia lub zmniejszenia zakresu realizacji robót; 5) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp, z pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania; 6) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy; 7) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy, 8) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w szczególności w sytuacji, gdy: a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy; b) lub w sytuacji, jeżeli nowe rozwiązania techniczne/technologiczne lub materiałowych będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, a ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji; 9) jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 10) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy; 11) zmiany, których wprowadzenie wynika z zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie lub ciąg zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych od Stron Umowy, których nie można było przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności. Dla określenia, czy dane zdarzenie/zdarzenia stanowią siłę wyższą rozstrzygające jest stanowisko Zamawiającego; 4. Strony przewidują możliwości wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towaru i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. a Wykonawca to udowodni Zamawiającemu i dochowa ciążących na nim obowiązków, o których mowa w ust. 6: 5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy dojdzie do zmiany: a) określonej w ust. 4 lit. a, wysokość wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, zostanie powiększona maksymalnie o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według zmienionej stawki podatku VAT; b) określonej w ust. 4 lit. b, składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom pracy zostanie zwiększony maksymalnie o wysokość wskaźnika wzrostu minimalnego wynagrodzenia w stosunku do roku ubiegłego, pomniejszonego o 4 punktów procentowych; c) określonej w ust. 4 lit. c, składnik wynagrodzenia odpowiadający kosztom pracy zostanie zwiększony maksymalnie o 40% wartości zmiany składek z tytułu ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczeń zdrowotnych. 6. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 4, Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wyczerpującego uzasadnienia dla zmiany wynagrodzenia, w tym w szczególności do przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany określone w ust. 4 wpłynęły na zmianę kosztów wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wniosek musi również zawierać określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy. Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wystąpienie Wykonawcy z wnioskiem, o którym mowa powyżej, do 30 dni od daty ogłoszenia zmian, o których mowa w ust. 4 Umowy, pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń, a następnie przeprowadzenia negocjacji z Zamawiającym w celu udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 Umowy na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 7. W terminie 30 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego, uwzględniając go w całości albo wnosząc swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń. 8. W toku weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii dokumentów źródłowych lub wyliczeń, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia. 9. W przypadku zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie należne Wykonawcy z uwagi na okoliczności, o których mowa w ust. 4, zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie zmian z postanowienia ust. 4.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, I piętro, Sala multimedialna , 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Mostowa 15.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

SIWZ

Załączniki 1-8 do SIWZ - wersja edytowalna

Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 10 do SIWZ - Organizacja budowy

Dokumentacja projektowa

Informacja o zmianie SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ - wersja ujednolicona

Wzór umowy - Załącznik nr 9 do SIWZ - wersja po zmianie SIWZ

Ogłoszenie z dnia 18 grudnia 2018 roku o zmianie ogłoszenia

Informacja z dnia 18 grudnia 2018 roku o zmianie SIWZ

Opublikował: Paweł Ginel
Publikacja dnia: 01.12.2018 17:20
Publikacja ostatniej zmiany: 18.12.2018 15:18
Dokument oglądany razy: 914
Podlega Ustawie