bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe nr 1/12/ZO/2018

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/12/ZO/2018
na usługę ochrony mienia i osób na terenie Konstancińskiego Domu Kultury wraz z monitorowaniem systemów alarmowych oraz patrolami interwencyjnymi

1. Zamawiający:
Konstanciński Dom Kultury
ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
www.konstancinskidomkultury.pl
www.bip.konstancinskidomkultury.pl
e-mail: biuro@konstancinskidomkultury.pl
tel. 22 484 20 20 / fax. 22 484 20 27

przesyła zapytanie ofertowe na usługę ochrony mienia i osób na terenie Konstancińskiego Domu Kultury wraz z monitorowaniem systemów alarmowych oraz patrolami interwencyjnymi.

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest z pominięciem rygorów przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku
z przepisem art. 4 pkt. 8 tejże Ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV: 79715000-9; 79714000-2; 79711000-1; 79713000-5; 98341120-2

I. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił ochronę obiektu w następujący sposób:
a) siedem dni w tygodniu w godzinach 18.00-8.00 – 1 osoba,
b) w dni wolne – niedziele i święta (łącznie 114 dni w roku) w godzinach 8.00-18.00 – 1 osoba.
c) kontrolowanie pojazdów wjeżdżające i wyjeżdżające z obiektu chronionego,
d) nadzorowanie ruchu osób wchodzących i wychodzących
e) prowadzenie książki dyżurów i wpisywanie w nią informacji o czasie objęcia i zdania dyżurów oraz o istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa chronionych obiektów, osób i mienia wydarzeniach z opisem ich przebiegu,
f) w razie konieczności ścisłe współpracowanie z policją i strażą miejską, strażą pożarną, a także z innymi służbami,
II. Łącznie ilość godzin w okresie wykonywania umowy nie powinna przekraczać 6270 godzin.
III. Ochrona stacjonarna będzie wspierana stałym monitorowaniem systemów alarmowych oraz patrolami interwencyjnymi.
IV. Wykonawca zapewni stałą łączność z osobą wskazaną przez zamawiającego do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją umowy.

4. Miejsce realizacji zamówienia:
Siedziba Konstancińskiego Domu Kultury
ul. Mostowa 15
05-510 Konstancin – Jeziorna

5. Termin wykonania zamówienia:
01.01.2019 – 31.12.2019

6. Wymagania dla Wykonawców:
a) Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
• dysponować pracownikami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadającymi minimum 24 miesięczny staż pracy jako pracownik ochrony, posiadającymi zaświadczenie o niekaralności oraz wykształcenie co najmniej ponadpodstawowe,
• posiadać w dyspozycji co najmniej jedną grupę patrolowo-interwencyjną na terenie miasta Konstancin-Jeziorna,
• posiadać własną centralę monitoringu oraz systemem powiadamiania drogą transmisji bezprzewodowej na terenie miasta Konstancin-Jeziorna lub m.st. Warszawa,
• zapewnić min. trzech kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którzy na stałe będą oddelegowani do pełnienia dyżurów w siedzibie KDK, w systemie opisanym w punkcie 2. Opis przedmiotu zamówienia.
b) Wykonawca powinien posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 200.000,00 zł.
c) Wykonawca powinien posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony i mienia, o której mowa w art. 15 ust.1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2016, poz. 1432 j.t.),
d) Firma Wykonawcy musi mieć stałą siedzibę w odległości nie większej niż 20 km od ochranianego obiektu,
e) Wykonawca musi dysponować co najmniej jednym samochodem odpowiednio oznakowanym,
a pracownicy tej firmy muszą posiadać identyfikatory ze zdjęciami oraz jednolite umundurowanie,
f) Czas dojazdu do obiektu chronionego od chwili zaistnienia zdarzenia powinien mieścić się
w przedziale czasowym, niezależnie od pory dnia i wynosić do 25 minut,
Szczegółowe wymagania dla Wykonawców zawarto we wzorze umowy.

7. Istotne postanowienia umowy (gwarancja, warunki odbioru, płatności itp.):
a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) Do podpisania umowy Zamawiający będzie wymagał dokumentów:
- opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem oferty.
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w przypadku osób fizycznych zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed podpisaniem umowy poświadczone za zgodność z oryginałem,
- kopię koncesji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony mienia, o której mowa
w art. 15 ust.1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2142).
c) Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

8. Sposób składania ofert:
Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego wraz
z załącznikami należy składać w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna lub przesłać w formie elektronicznej na adres:
biuro@konstancinskidomkultury.pl.

9. Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2018 o godzinie 11.00
Ocena ofert zostanie dokonana w terminie 5 dni od składania ofert.

10. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

11. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Paweł Ginel tel. 22 484 20 27, 604 130 561 w godz. 9-15
e-mail: pginel@konstancinskidomkultury.pl

12. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa za 1h – 100% oraz spełnienie wszystkich warunków zamówienia.

13. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

14. Zmiana i unieważnienie postępowania:
a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego.
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
c) W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

15. Inne informacje:
O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni drogą pisemną, elektroniczną lub telefonicznie.

Zapytanie ofertowe nr 1/12/ZO/2018

Wzór umowy

Formularz ofertowy - wersja edytowalna

Opublikował: Paweł Ginel
Publikacja dnia: 05.12.2018 19:36
Publikacja ostatniej zmiany: 07.12.2018 15:05
Dokument oglądany razy: 354
Nie podlega Ustawie