bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/11/ZO/2018

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/11/ZO/2018
na ochronę imprez organizowanych przez Konstanciński Dom Kultury w 2019 roku

1. Zamawiający:
Konstanciński Dom Kultury
ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
www.konstancinskidomkultury.pl
www.bip.konstancinskidomkultury.pl
e-mail: biuro@konstancinskidomkultury.pl
tel. 22 484 20 20 / fax. 22 484 20 27

przesyła zapytanie ofertowe na usługę ochrony imprez organizowanych przez Konstanciński Dom Kultury na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku.

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest z pominięciem rygorów przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z przepisem art. 4 pkt. 8 tejże Ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Kod CPV: 79710000-4
Usługa ochrony imprez organizowanych przez Konstanciński Dom Kultury na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku.

4. Miejsce realizacji zamówienia:
a) Budynki Zamawiającego przy ul. Mostowa 15, Sobieskiego 6
b) Amfiteatr i Park Zdrojowy w Konstancinie – Jeziornie,
c) Okoliczne sołectwa,
d) Inne miejsca na terenie Gminy Konstancin – Jeziorna wyznaczone przez Zamawiającego.

5. Termin wykonania zamówienia:
01.01.2019-31.12.2019

6. Wymagania dla Wykonawców:
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim do ochrony imprez potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
a) Dysponować pracownikami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, a w szczególności do ochrony imprez, posiadającymi minimum 12 miesięczny staż pracy jako pracownik ochrony, posiadającymi zaświadczenie o niekaralności oraz wykształcenie ponadpodstawowe,
b) Osoby te powinny być wyposażone w środki łączności, jednolite ubiory służbowe i identyfikatory.
c) Terminy imprez organizowanych przez Konstanciński Dom Kultury w 2019 roku, na których przewidziana jest ochrona przez Wykonawcę, określone zostały we wzorze umowy (załącznik nr 1).
d) Maksymalną ilość roboczogodzin ochrony imprez w 2019 roku określa się na 600 godzin (słownie: sześćset godzin), przy wykorzystaniu maksymalnie 10 pracowników ochrony.
e) Szczegółowe wymagania dla Wykonawców zawarto we wzorze umowy.

7. Istotne postanowienia umowy (gwarancja, warunki odbioru, płatności itp.):
a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
c) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną jednakże każdorazowe otrzymanie wiadomości w niniejszej formie wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez drugą stronę.
d) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

8. Sposób składania ofert:
Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy składać w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin–Jeziorna, lub przesłać w formie elektronicznej na adres: biuro@konstancinskidomkultury.pl wraz kopią udzielonej koncesji, kopią polisy ubezpieczeniowej, kopią NIP oraz z załączonym skanem lub kserokopią wypisu z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji z Działalności Gospodarczej (CEiDG) na dzień składania oferty.

9. Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa dnia 06 grudnia 2018 r. o godzinie 11.00.

10. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia jej złożenia.

11. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
W sprawach dotyczących ochrony organizowanych imprez:
Agnieszka Wiśniowska tel. 22 484 20 20, w godz. 10.00-15.00;
e-mail: awisniowska@konstancinskidomkultury.pl,
lub
W sprawach formalnych związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym:
Paweł Ginel tel. 22 484 20 20 w godz. 10.00-15.00;
e mail: pginel@konstancinskidomkultury.pl.

12. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
cena ofertowa za 1h - 100%
oraz
spełnienie wszystkich warunków zamówienia,
a ponadto
Zamawiający dokona oceny ważnych i spełniających wymagania ofert tylko tych Wykonawców, którzy wykażą, że posiadają doświadczenie przy ochronie min. 10 imprez w ciągu dwóch lat poprzedzających termin złożenie oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym terminie (załącznik nr 2).

14. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

15. Zmiana i unieważnienie postępowania:
a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego.
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
c) W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

16. Inne informacje:
O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni drogą pisemną, elektroniczną lub telefonicznie.

Zapytanie ofertowe nr 02/11/ZO/2018

Wzór umowy

Formularz ofertowy - wersja edytowalna

Opublikował: Paweł Ginel
Publikacja dnia: 28.11.2018 14:31
Publikacja ostatniej zmiany: 28.11.2018 14:31
Dokument oglądany razy: 909
Nie podlega Ustawie