bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie Ofertowe nr 1/11/ZO/2017

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/11/ZO/2017
na usługę ochrony mienia i osób na terenie Konstancińskiego Domu Kultury wraz z monitorowaniem systemów alarmowych oraz patrolami interwencyjnymi

1. Zamawiający:
Konstanciński Dom Kultury
ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
www.konstancinskidomkultury.pl
www.bip.konstancinskidomkultury.pl
e-mail: biuro@konstancinskidomkultury.pl
tel. 22 484 20 20 / fax. 22 484 20 27

przesyła zapytanie ofertowe na usługę ochrony mienia i osób na terenie Konstancińskiego Domu Kultury wraz z monitorowaniem systemów alarmowych oraz patrolami interwencyjnymi.

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest z pominięciem rygorów przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), w związku z przepisem art. 4 pkt. 8 tejże Ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV: 79715000-9; 79714000-2; 79711000-1; 79713000-5; 98341120-2

I. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił ochronę obiektu w następujący sposób:
a) siedem dni w tygodniu w godzinach 18.00-8.00 – 1 osoba,
b) w dni wolne – niedziele i święta (łącznie 114 dni w roku) w godzinach 8.00-18.00 – 1 osoba.
c) kontrolowanie pojazdów wjeżdżające i wyjeżdżające z obiektu chronionego,
d) nadzorowanie ruchu osób wchodzących i wychodzących
e) prowadzenie książki dyżurów i wpisywanie w nią informacji o czasie objęcia i zdania dyżurów oraz o istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa chronionych obiektów, osób i mienia wydarzeniach z opisem ich przebiegu,
f) w razie konieczności ścisłe współpracowanie z policją i strażą miejską, strażą pożarną, a także z innymi służbami,
II. Łącznie ilość godzin w okresie wykonywania umowy nie powinna przekraczać 6250 godzin.
III. Ochrona stacjonarna będzie wspierana stałym monitorowaniem systemów alarmowych oraz patrolami interwencyjnymi.
IV. Wykonawca zapewni stałą łączność z osobą wskazaną przez zamawiającego do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją umowy.

4. Miejsce realizacji zamówienia:
Siedziba Konstancińskiego Domu Kultury
ul. Mostowa 15
05-510 Konstancin – Jeziorna

5. Termin wykonania zamówienia:
01.01.2018 – 31.12.2018

6. Wymagania dla Wykonawców:
a) Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
• dysponować pracownikami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadającymi minimum 12 miesięczny staż pracy jako pracownik ochrony, posiadającymi zaświadczenie o niekaralności oraz wykształcenie co najmniej ponadpodstawowe,
• posiadać w dyspozycji co najmniej jedną grupę patrolowo-interwencyjną na terenie miasta Konstancin-Jeziorna,
• posiadać własną centralę monitoringu oraz systemem powiadamiania drogą transmisji bezprzewodowej na terenie miasta Konstancin-Jeziorna lub m.st. Warszawa,
• zapewnić min. trzech kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którzy na stałe będą oddelegowani do pełnienia dyżurów w siedzibie KDK, w systemie opisanym w punkcie 2. Opis przedmiotu zamówienia.
b) Wykonawca powinien posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 200.000,00 zł.
Szczegółowe wymagania dla Wykonawców zawarto we wzorze umowy.

7. Istotne postanowienia umowy (gwarancja, warunki odbioru, płatności itp.):
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

8. Sposób składania ofert:
Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna lub przesłać w formie elektronicznej na adres:
biuro@konstancinskidomkultury.pl.

9. Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa dnia 30.11.2017 o godzinie 15:00.
Ocena ofert zostanie dokonana w terminie 2 tygodni od terminu złożenia ofert.


10. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.


11. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami:
Paweł Ginel tel. 22 484 20 27, 500 164 182 w godz. 9-15
e-mail: pginel@konstancinskidomkultury.pl

12. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa za 1h – 100% oraz spełnienie wszystkich warunków zamówienia.

13. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

14. Zmiana i unieważnienie postępowania:
a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego.
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
c) W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

15. Inne informacje:
O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni drogą pisemną, elektroniczną lub telefonicznie.

Zapytanie ofertowe nr 1-11-ZO-2017.pdf

Załącznik nr 1 - Wzór umowy

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Ogłoszenie_o_wyborze_wykonawcy_1-11-ZO-2017.PDF

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyborze wykonawcy

Opublikował: Paweł Ginel
Publikacja dnia: 23.11.2017 10:50
Publikacja ostatniej zmiany: 12.12.2017 08:34
Dokument oglądany razy: 738
Nie podlega Ustawie