bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2/ZO/2021

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2/ZO/2021

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty netto 129.999,99 zł na dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 56 miesięcy fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok produkcji 2020) z prawem opcji wykupu.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Konstanciński Dom Kultury,

ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna NIP: 123-069-43-37, REGON: 001077625 www.bip.konstancinskidomkultury.pl

e-mail: biuro@konstancinskidomkultury.pl,

tel. 22 484 20 20 / fax. 22 484 20 25

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych Konstancińskiego Domu Kultury.

2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy w/w ustawy.

III. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok produkcji 2020) oraz jego ubezpieczenie na czas pierwszego roku eksploatacji w zakresie AC, OC, NNW, Assistance.

2. Wymagania dotyczące samochodu:

1) fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2020,

2) przystosowany do przewozu min. 5 osób, typ nadwozia Combi, pojemność silnika nie przekraczająca 1800 cm3,

3) spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 t.j. ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

4) mający homologację, wystawioną zgodnie ustawą - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 t.j. ze zm.),

5) spełniający wymogi - minimum Dyrektywy CEE EURO 6 (2007/715/EC) w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów,

6) nieużywany, technicznie sprawny,

7) spełniający wymagania wskazane w specyfikacji pojazdu/Opisie przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do samochodu komplet dokumentów: kopię karty pojazdu, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne


wymagane prawem dokumenty pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy CEE EURO 6, dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową potwierdzającą ubezpieczenie samochodu).

4. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczony przedmiot Umowy gwarancji odpowiednio na:

1) podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie, min. 24 miesiące,

2) na powłokę lakierniczą, min. 24 miesiące,

3) na perforację blach nadwozia, co najmniej 48 miesięcy - liczonych od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.

5. Wykonawca jest zobowiązany dla dostarczonego samochodu zapewnić pakiet ubezpieczeniowy obowiązujący w pierwszym roku eksploatacji obejmujący, co najmniej poniższy zakres:

1) Odpowiedzialność Cywilna, W zakresie określonym ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2060 t.j. ze zm. ).

2) Auto Casco/KR, w tym:

- suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia;

- system rozliczania szkód do AC serwisowy (naprawa bezgotówkowa w ASO);

- zniesiona amortyzacja części do wymiany;

- utrzymanie wartości pojazdu przez okres 12 m-cy;

- zniesienie konsumpcji sum ubezpieczenia.

3) Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków - ubezpieczenie NNW powinno obejmować kierującego i pasażerów z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 30 000 zł na każdą osobę.

4) Assistance - ubezpieczenie powinno gwarantować kierowcom i pasażerom pojazdów:

- pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie oraz kradzież pojazdu, a także w przypadkach nagłego zachorowania kierowcy oraz urazu ciała kierowcy lub pasażera,

- pomoc techniczną, medyczną, organizacyjną i informacyjną, udzielaną na terenie całej Polski,

- bezpłatne holowanie z miejsca wypadku dla poszkodowanego oraz dla sprawcy wypadku lub kolizji,

- pełen zakres bezpłatnych usług pomocy drogowej,

- pojazd zastępczy

6. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego:

a) Leasing rozliczany w polskich złotych (PLN);

b) Równe raty leasingowe;

c) Okres leasingu: 56 miesięcy;

d) Wartość czynszu inicjalnego/opłata wstępna - )% ceny netto samochodu, powiększonej o podatek VAT

2


e) Wykup - 1% ceny samochodu.

7. Warunki dotyczące odbioru i serwisu pojazdu:

Samochód przedstawiony do odbioru zamawiającemu powinien być:

a) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji,

b) z wykonanym przeglądem zerowym i gwarancją określoną w książce gwarancyjnej,

c) ubezpieczony

8. Termin wykonania zamówienia:

a) do 21 dni od daty podpisania umowy.

9. Miejsce realizacji zamówienia:

Zamawiający dopuszcza odbiór samochodu w siedzibie wyłonionego w postępowaniu zapytania ofertowego autoryzowanego salonu .

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. Ofertę mogą złożyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- potwierdzenia prowadzenia działalności odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia

- przedłożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

Brak w/w dokumentów spowoduje odrzucenie oferty bez rozpatrywania. Dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, Wykonawca składa w oryginale lub kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie wymaganych dokumentów w innym języku niż język polski bez stosownego tłumaczenia.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Każdy z Wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy lub przez pełnomocnika, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, pisemnie (dopuszcza się przekazywanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej: astefaniak@konstancinskidomkultury.pl)

3


2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu.

4. Warunki uzyskania wyjaśnień dotyczących treści zapytania ofertowego:

a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,

b) Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści zapytania ofertowego powinny być wnoszone w formie pisemnej, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski.

c) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawnienia źródła zapytania, przesyła wszystkim Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu.

5. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Anna Stefaniak tel. 500164182

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

3. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy składać w formie elektronicznej na adres: biuro@konstancinskidomkultury.pl.

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

5. Niniejsze postępowanie prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych dokumentów w innym języku niż język polski, bez tłumaczenia na język polski w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6. Formularz ofertowy „Oferta" - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego - musi być podpisany przez Wykonawcę.

7. Oferta musi zawierać co najmniej:

a) imię i nazwisko i/lub nazwę (firmę) Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie,

b) adres Wykonawcy/Wykonawców,

c) opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji zgodnie z przedmiotem zamówienia i warunkami realizacji określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym

d) łączną cenę brutto w złotych za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, w tym również dla celów rozliczeniowych ceny:

- wpłaty początkowej 0% wartości samochodu,

- pojedynczej raty leasingowej,

- wykupu przedmiotu leasingu stanowiącą 1% wartości samochodu,

- wartość rocznej polisy OC, AC, NNW, Assistance.

e) termin wykonania zamówienia;


4


f) Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy leasingu w treści przedstawionej przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty „Projektu Umowy”.

g) załączone oświadczenia Wykonawcy i dokumenty opisane w Rozdziale IV zapytania ofertowego,

h) podpisany formularz „Specyfikacja techniczna pojazdu" stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

i) stosowny dokument, np. pełnomocnictwo (upoważnienie), jeżeli dotyczy,

j) wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, której/-ych wykonanie powierzy podwykonawcom, jeżeli dotyczy.

8. Jeżeli osoba podpisująca ofertę i składająca w imieniu Wykonawcy oświadczenia i inne

pisma nie jest osobą upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo innego dokumentu załączonego do oferty, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i wystawione przez osobę/osoby reprezentującą/reprezentujące Wykonawcę albo załączone jako kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.

9. W przypadku złożenia jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (oferta łączna) jako wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunkiem jest, aby taka oferta spełniała następujące wymagania:

a) wskazanie podmiotów (nazwy i adresy),

b) Wykonawcy występujący wspólnie, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

c) Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument ustanawiający Pełnomocnika musi być załączony do oferty w formie pisemnej (na piśmie) - oryginał dokumentu wystawiony przez osoby reprezentujące Wykonawców występujących wspólnie albo załączony jako kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie;

10. Oferta powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym, przy użyciu innej trwałej techniki lub odręcznie oraz podpisana odpowiednio przez:

a) osobę(-y) wykazaną(-e) w prowadzonych przez sąd rejestrach handlowych, spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych lub

b) osobę(-y) wymienioną(-e) w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty tego zaświadczenia) lub

c) inną(-e) osobę(-y) legitymującą(-e) się pisemnym pełnomocnictwem do reprezentowania Wykonawcy udzielonym przez osoby, o których mowa w literach

a) i b).

11. Do oferty muszą być załączone wszystkie oświadczenia i dokumenty, w tym załączniki, wymagane zapytaniem ofertowym.

12. Zaleca się, aby wszystkie podpisy złożone w ofercie były czytelne lub opatrzone imienną pieczątką osoby składającej podpis celem jej identyfikacji.

13. Zaleca się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty były parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną.

14. Zaleca się, aby oferta zawierała numerację stron.

5


15. Zaleca się, aby oferta zawierała:

a) dane Wykonawcy dotyczące:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- numeru REGON,

- adresu strony internetowej (URL),

- adresu poczty elektronicznej (e-mail),

- tytuł oferty „Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 56 miesięcy fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok produkcji 2020) z prawem opcji wykupu 1% oraz opłata wstępna 0% oraz ubezpieczeniem w zakresie AC, OC, NNW Asistance.

16. Niewłaściwe opisanie oferty, jej braki lub błędy w tym zakresie, które uniemożliwią prawidłowe rozstrzygnięcie postępowania spowoduje odrzucenie oferty.

17. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta drogą elektroniczną, ze stosownym dopiskiem np. „ZMIANA OFERTY".

18. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę lub wycofać się z postępowania o zmówienie publiczne poprzez złożenie stosownego pisemnego powiadomienia (oświadczenia) z napisem np. „WYCOFANIE OFERTY" drogą elektroniczną.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę, oznaczoną jak w Rozdziale VI zapytania ofertowego należy przesłać w formie elektronicznej na adres: biuro@konstancinskidomkultury.pl. do dnia 23 lutego 2021 r. do godz. 11:00.

2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu jego oferty po upływie ww. terminu oraz zwróci ofertę Wykonawcy.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lutego 2021 r. o godzinie: 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mostowej 15, 05-510 Konstancin - Jeziorna. Otwarcie ofert jest jawne.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto w złotych za wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 56 miesięcy nowego samochodu osobowego (rok produkcji 2020) z prawem opcji wykupu 1%, wpłaty początkowej 0% oraz roczną polisę OC, AC, NNW, Assistance z możliwością kontynuacji na kolejne lata w oparciu o aktualne stawki, tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany

6


zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę (lub towar wraz z usługą); w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z przeglądem i ubezpieczeniem z uwzględnieniem wszystkich opłat, zsumowanych rat leasingowych, rocznej polisy OC, AC, NNW, Assistance, sumę kwot wykupu, podatków (także od towarów i usług), ewentualnych upustów, rabatów, opłat manipulacyjnych.

3. Cena podana przez Wykonawcę jest wiążąca od chwili złożenia przez Wykonawcę oferty i nie ulegnie zmianie, nawet jeśli Wykonawca nie przewidział w ofercie zmian cenotwórczych składników, za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zmiana umowy będzie dotyczyła w takim przypadku zmiany w zakresie kwoty VAT i kwoty wynagrodzenia brutto. Poza wyżej wymienionym przypadkiem cena nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy.

4. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionych w niej cen podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Dla celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, Zamawiający doliczy do cen netto Wykonawców zagranicznych kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców zagranicznych).

7. W cenie uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy, oraz ewentualne upusty i rabaty.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

1. Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) cena całkowita za realizację zamówienia - max 100 pkt,

X. OCENA OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie przyznanej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt:


a) punktacja za kryterium „cena całkowita za realizację zamówienia" - ocena na podstawie ceny brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. Maksymalna liczba punktów do tego kryterium wynosi 100. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

CEN = (CENmin : CENo„x") x 100 pkt

gdzie:

CEN - liczba punktów dla oferty ocenianej za kryterium ceny CENmin - najniższa cena brutto spośród złożonych ofert

CENo„x" - cena oferty ocenianej

2. Suma punktów oferty zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

4. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. W przypadku kiedy Wykonawca nie złoży oferty dodatkowej przyjmuje się, że podtrzymuje on cenę w złożonej ofercie.

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy wymieniona (wymienione):

- w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo;

- w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub pełnomocnik, który przedstawi stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą lub przed zawarciem umowy od osoby (osób) wymienionej (wymienionych) w powyższym dokumencie

- oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.

2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców - oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.

XII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

1. Z uwagi na możliwość wystąpienia w umowie leasingu strony finansującej, która to nie będzie Wykonawcą w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy leasingu w treści przedstawionej przez Wykonawcę.

2. Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XIII. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

XIV. ZMIANA I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego i ewentualnie przedłużenia terminu składania ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

Spis załączników do zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe 1_2_20_2021.pdf

Zalacznik nr 1.pdf

Zalacznik nr 2.pdf

Formularz ofertowy 1_2_ZO_2021.pdf

Opublikował: Michał Gut
Publikacja dnia: 18.02.2021 18:29
Publikacja ostatniej zmiany: 18.02.2021 18:38
Dokument oglądany razy: 88
Nie podlega Ustawie