bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/ZO/2020 na ochronę imprez organizowanych przez Konstanciński Dom Kultury w 2021 r.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Dodano załącznik 21.12.2020 "Uzupełnienie zapytania ofertowego z dnia 21.12.2020"

 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/ZO/2020

na ochronę imprez organizowanych przez Konstanciński Dom Kultury w 2021 r.

1.Zamawiający:

Konstanciński Dom Kultury

Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna

www.konstancinskidomkultury.pl

www.bip.konstancinskidomkultury.pl

e-mail: biuro@konstancinskidomkultury.pl

tel. 22 484 20 20


przesyła zapytanie ofertowe na usługę ochrony imprez organizowanych przez Konstanciński Dom Kultury na terenie gminy Konstancin – Jeziorna w 2021 r.


2.Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)


3.Opis przedmiotu zamówienia:

Główny kod CPV: 79710000-4


Usługa ochrony imprez organizowanych przez Konstanciński Dom Kultury na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2021 roku.

4.Miejsce realizacji zamówienia:

Budynki Zamawiającego przy ul. Mostowej 15, Sobieskiego 6 w Konstancinie – Jeziornie,
Amfiteatr i Park Zdrojowy w Konstancinie – Jeziornie,
Okoliczne sołectwa,
Inne miejsca na terenie gminy Konstancin – Jeziorna wyznaczone przez Zamawiającego.


5.Termin wykonania zamówienia:

– 31.12.2021


6.Wymagania dla Wykonawców:

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim do ochrony imprez potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
Dysponować pracownikami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, a w szczególności do ochrony imprez, posiadającymi minimum 12 miesięczny staż pracy jako pracownik ochrony, posiadającymi zaświadczenie o niekaralności oraz wykształcenie ponadpodstawowe,
Osoby te powinny być wyposażone w środki łączności, jednolite ubiory służbowe i identyfikatory.
Terminy imprez organizowanych przez Konstanciński Dom Kultury w 2021 roku, na których przewidziana jest ochrona przez Wykonawcę, określone zostały we wzorze umowy (załącznik nr 1).
d) Maksymalną ilość roboczogodzin ochrony imprez w 2021 roku określa się na 500 godzin (słownie: pięćset godzin), przy wykorzystaniu maksymalnie 10 pracowników ochrony.
e) Szczegółowe wymagania dla Wykonawców zawarto we wzorze umowy.

7.Istotne postanowienia umowy (gwarancja, warunki odbioru, płatności itp.):

a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) Do podpisania umowy Zamawiający będzie wymagał dokumentów:

- opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem oferty.

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w przypadku osób fizycznych zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed podpisaniem umowy poświadczone za zgodność z oryginałem,

- kopię koncesji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony mienia, o której mowa w art. 15 ust.1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2020, poz. 838). c) Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

8.Sposób składania ofert:

Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna lub przesłać w formie elektronicznej na adres:

biuro@konstancinskidomkultury.pl.


9.Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 22.12.2020 o godzinie 12:00.

Ocena ofert zostanie dokonana w terminie 7 dni od terminu złożenia ofert.

10.Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

11. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami:


W sprawach dotyczących ochrony organizowanych imprez:

Agnieszka Wiśniowska tel. 22 484 20 21, w godz. 10.00-15.00;

e-mail: awisniowska@konstancinskidomkultury.pl, lub

W sprawach formalnych związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym: Małgorzata Bylica tel. 22 484 20 23, 600 164 182 w godz. 10-15

e-mail: mbylica@konstancinskidomkultury.pl


Ocena ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie określonymi poniżej kryteriami.


Oferty, oceniane będą punktowo: 1% = 1 pkt.

Punkty obliczane będą z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematyki.


Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

kryterium 1: cena oferty brutto za 1 h waga 80 %
kryterium 2: ilość ochranianych imprez - waga 20 %

Przez kryterium cena oferty brutto za 1h rozumie się cenę oferty brutto za 1h wykonania usługi podaną w formularzu oferty, zawierającą wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. Najwyższą liczbę punktów – 80 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną brutto z 1h. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 80 pkt.
Przez kryterium ilość ochranianych imprez rozumie się ochronę minimum 8 imprez Najwyższą liczbę punktów – 20 pkt otrzyma oferta, w której Wykonawca wykaże się najwyższą ilością ochranianych imprez nie więcej niż 20 imprez .. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 pkt.


W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym oferentom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria wg następujących wzorów:


cena oferty brutto za 1h (Pc) - waga 80 % = 80 pkt

C min za 1h

Pc = ────────── X 80

C n za 1h


Pc – ilość punktów badanej oferty

C min – najniższa cena za 1h spośród oferowanych

C n – cena za 1h badanej oferty


ilość ochranianych imprez (Pi):

8 ochranianych imprez – 0 punktów;
od 9 do 12 ochranianych imprez – 5 punktów;
od 13 do 15 ochranianych imprez – 10 punktów;
od 15 do 18 ochranianych imprez – 15 punktów;
od 19 do 20 ochranianych imprez – 20 punktów.


Oferta Wykonawcy zostanie oceniona w zakresie danych dotyczących ilości ochranianych imprez. Wymagana liczba wskazanych ochranianych imprez nie może być mniejsza niż 8 jednak nie większa niż 20. Wpisanie w wykazie większej liczby ochranianych imprez nie spowoduje przyznania większej ilości punktów w tym kryterium. Wpisanie w wykazie mniejszej liczby ochranianych imprez niż 8 spowoduje odrzucenie oferty,


Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty, według wzoru:

P = Pc +Pi

P = łączna ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która po uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację (maksymalnie 100 punktów).


13.Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.


14.Zmiana i unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.


15.Inne informacje:

O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni drogą pisemną, elektroniczną lub telefonicznie.


Spis załączników do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór umowy z załącznikami,
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

Formularz_ofertowy

Załącznik nr 1 - Wzór umowy

Załącznik nr 2 - Zlecenie ochrony

Załącznik nr 3 - Wykaz i terminarz imprez

Uzupełnienie zapytania ofertowego z dnia 21.12.2020

Opublikował: Michał Gut
Publikacja dnia: 14.12.2020 22:11
Publikacja ostatniej zmiany: 21.12.2020 23:24
Dokument oglądany razy: 110
Nie podlega Ustawie