bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/ZO/2020 na usługę ochrony mienia i osób na terenie Konstancińskiego Domu Kultury wraz z monitorowaniem systemów alarmowych oraz patrolami interwencyjnymi

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/ZO/2020

na usługę ochrony mienia i osób na terenie Konstancińskiego Domu Kultury wraz z monitorowaniem systemów alarmowych oraz patrolami interwencyjnymi

Zamawiający:

Konstanciński Dom Kultury

Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna

www.konstancinskidomkultury.pl

www.bip.konstancinskidomkultury.pl

e-mail: biuro@konstancinskidomkultury.pl

tel. 22 484 20 20 / fax. 22 484 20 27


przesyła zapytanie ofertowe na usługę ochrony mienia i osób na terenie Konstancińskiego Domu Kultury wraz z monitorowaniem systemów alarmowych oraz patrolami interwencyjnymi.


Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),


Opis przedmiotu zamówienia:

Główny kod CPV: 79710000-4

Dodatkowe kody CPV: 79715000-9; 79714000-2; 79711000-1; 79713000-5; 98341120-2


Zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił ochronę obiektu w następujący sposób:
siedem dni w tygodniu w godzinach 17.00-7.00 – 1 osoba,
w dni wolne – niedziele i święta (łącznie 113 dni w roku) w godzinach 8.00-18.00 – 1 osoba.
kontrolowanie pojazdów wjeżdżające i wyjeżdżające z obiektu chronionego,
nadzorowanie ruchu osób wchodzących i wychodzących
prowadzenie książki dyżurów i wpisywanie w nią informacji o czasie objęcia i zdania dyżurów oraz o istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa chronionych obiektów, osób i mienia wydarzeniach z opisem ich przebiegu,
w razie konieczności ścisłe współpracowanie z policją i strażą miejską, strażą pożarną, a także z innymi służbami,
Łącznie ilość godzin w okresie wykonywania umowy nie powinna przekraczać 5910 godzin.

Ochrona stacjonarna będzie wspierana stałym monitorowaniem systemów alarmowych oraz patrolami interwencyjnymi.

Wykonawca zapewni stałą łączność z osobą wskazaną przez zamawiającego do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją umowy.

Miejsce realizacji zamówienia:

Siedziba Konstancińskiego Domu Kultury

Mostowa 15

05-510 Konstancin – Jeziorna


Termin wykonania zamówienia:

01.01.2021 – 31.12.2021


Wymagania dla Wykonawców:
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

dysponować pracownikami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadającymi minimum 24 miesięczny staż pracy jako pracownik ochrony, posiadającymi zaświadczenie o niekaralności oraz wykształcenie co najmniej ponadpodstawowe,
posiadać w dyspozycji co najmniej jedną grupę patrolowo-interwencyjną na terenie miasta Konstancin-Jeziorna,
posiadać własną centralę monitoringu oraz systemem powiadamiania drogą transmisji bezprzewodowej na terenie miasta Konstancin-Jeziorna lub m.st. Warszawa,
zapewnić min. trzech kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którzy na stałe będą oddelegowani do pełnienia dyżurów w siedzibie KDK, w systemie opisanym w punkcie 3. Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca powinien posiadać opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 200.000,00 zł.
Wykonawca powinien posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony i mienia, o której mowa w art. 15 ust.1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2018, poz. 2142 j.t.),
Firma Wykonawcy musi mieć stałą siedzibę w odległości nie większej niż 20 km od ochranianego obiektu,
Wykonawca musi dysponować co najmniej jednym samochodem odpowiednio oznakowanym, a pracownicy tej firmy muszą posiadać identyfikatory ze zdjęciami oraz jednolite umundurowanie,
Czas dojazdu do obiektu chronionego od chwili zaistnienia zdarzenia powinien mieścić się w przedziale czasowym, niezależnie od pory dnia i wynosić do 25 minut,

Szczegółowe wymagania dla Wykonawców zawarto we wzorze umowy.


Istotne postanowienia umowy (gwarancja, warunki odbioru, płatności itp.):
a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) Do podpisania umowy Zamawiający będzie wymagał dokumentów:

- opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem oferty.

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w przypadku osób fizycznych zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed podpisaniem umowy poświadczone za zgodność z oryginałem,

- kopię koncesji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony mienia, o której mowa w art. 15 ust.1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2142). c) Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Sposób składania ofert:

Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna

lub przesłać w formie elektronicznej na adres:

biuro@konstancinskidomkultury.pl.


Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 23.12.2020o godzinie 12:00.

Ocena ofert zostanie dokonana w terminie 7 dni od terminu złożenia ofert.

Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami:

Małgorzata Bylica tel. 22 484 20 23, 600 164 182 w godz. 9-15

e-mail: mbylica@konstancinskidomkultury.pl


Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa za 1h – 100% oraz spełnienie wszystkich warunków zamówienia.


Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.


Zmiana i unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.


Inne informacje:

O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni drogą pisemną, elektroniczną lub telefonicznie.


Spis załączników do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór umowy z załącznikami,
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - Wzór umowy

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe - ochrona mienia 2021

Opublikował: Michał Gut
Publikacja dnia: 15.12.2020 23:48
Publikacja ostatniej zmiany: 16.12.2020 00:56
Dokument oglądany razy: 135
Nie podlega Ustawie