bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ 2/ ZO/2020

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 2/ 2/ ZO/2020

30.09.2020

Informacja dla wykonawców uczestnicących w postepowaniu 2/2/ZO/2020 znajduje się w plikach do pobrania poniżej.

TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ ZMIENIONY, NA DZIEŃ 28.09.2020 r, GODZINA 16:00.

Dodano pliki 22.09.2020 - lista na dole strony. Zmieniona data zakończenia na 24 września 2020 godz. 16:00

Dodano plik 25.09.2020 - lista na dole strony. Zmieniona data zakończenia na 28 września 2020 godz. 16:00

Dodano plik 07.10.2020 - zawiadomienie o wyborze oferty.

realizowane w ramach umowy nr RPMA.05.03.00
14 5989/16 00 o dofinansowanie projektu
„MUZEUM WYCINANKI POLSKIEJ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach priorytetu V „Gospodarka przyjazna środowisku” działania 5.3
„Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014 2020
1. Zamawiający
Konstanciński Dom Kultury
ul. Mostowa 15, 05
510 Konstancin Jeziorna
www.konstancinskidomkultury.pl
www.bip.konstancinskidomkultury.pl
e
mail: biuro@konstancinskidomkultury.pl,
tel. 22
484 20 20
przesyła zapytanie ofertowe
na:
wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego w zakresie
projektu realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 pn.
Muzeum Wycinanki Polskiej, tj. „ Rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funk cji Domu Ludowemu w
Jeziornie wraz z nadaniem nowej roli Muzeum Wycinanki Polskiej”. Zadanie to Zamawiający podzielił
na 3 części: Część I Przygotowanie inwestycji, Część II Prace renowacyjne, Część III
Wyposażenie budynku.
Tytuł projektu realizow
anego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 20 20, RPO WM
Działanie
5.3 Dziedzictwo kulturowe
Zadanie nr 1
: Rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji Domu Ludowemu w Jeziornie
(ul. A. Walentynowicz 18, Konstancin Jeziorna) wraz z nadaniem nowej roli Muzeum Wycinanki
Polskiej. Projekt polega na renowacji i adaptacji historycznego obiektu Dom Ludowy w Jeziornie
umożliwiające zachowanie dotychczasowej funkcji obiektu zabytkowego, a ta kże służący nadaniu
nowej funkcji użytkowej w formie Muzeum Wycinanki Polskiej.
2
2. Opis przedmiotu zamówienia:Opis przedmiotu zamówienia:
Główny kod CPV:
Główny kod CPV: 7154000071540000--55,, 7911100079111000--55
Dodatkowe kody CPV:
Dodatkowe kody CPV: 7152000071520000--9, 794210009, 79421000--1, 716300001, 71630000--3, 715410003, 71541000--2, 791400002, 79140000--77
Przedmiotem zamówienia j
Przedmiotem zamówienia jestest wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego wraz z wraz z kompleksową obsługą prawną kompleksową obsługą prawną w zakresie w zakresie inwestycji realizowanej w ramach Regionalnego inwestycji realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014--2020 w ramach projektu 2020 w ramach projektu pn. Muzeum Wycinanki Polskiejpn. Muzeum Wycinanki Polskiej, tj. „, tj. „Rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji Domu Rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji Domu Ludowemu w Jeziornie wraz z nadaniem nowej roli Ludowemu w Jeziornie wraz z nadaniem nowej roli -- Muzeum Wycinanki Polskiej”. Muzeum Wycinanki Polskiej”.
Poniżej informacje na temat Inwestycji
Poniżej informacje na temat Inwestycji/ Zadania/ Zadania::
1) Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu kompleksowej dokumentaZamawiający informuje, że jest w posiadaniu kompleksowej dokumentacji projektowej cji projektowej (projekt budowlany oraz projekt wykonawczy) zatwierdzonej decyzją Mazowieckiego (projekt budowlany oraz projekt wykonawczy) zatwierdzonej decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych) i decyzją Starosty Piaseczyńskiego (w przedmiocie zatwierdzenia robót budowlanych) i decyzją Starosty Piaseczyńskiego (w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i zezwolenia na budowę)projektu budowlanego i zezwolenia na budowę)..
2) Część I Część I –– Przygotowanie Przygotowanie IInwestycji nwestycji -- projekt wystawy stałejprojekt wystawy stałej..
Część II
Część II –– Prace renowacyjne Prace renowacyjne -- W ramach zadania zostaną wykonane działania: prace W ramach zadania zostaną wykonane działania: prace budowlane budowlane -- rozbiórkowe, prace budowlane rozbiórkowe, prace budowlane -- przygotowawcze, prace bprzygotowawcze, prace budowlane udowlane -- ogólne, W ramach działań wykonane zostaną prace: • organizacja placu budowy rozbiórka ogólne, W ramach działań wykonane zostaną prace: • organizacja placu budowy rozbiórka dachu;dachu; • rozbiórka ścian wewnętrznych i stolarki; • osuszanie ścian (do wys. 1m) wraz ze • rozbiórka ścian wewnętrznych i stolarki; • osuszanie ścian (do wys. 1m) wraz ze zbiciem tynku; • wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamenzbiciem tynku; • wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych; • towych; • odgrzybienie porażonych murów, oczyszczenie i naprawa istniejących murów; • budowa odgrzybienie porażonych murów, oczyszczenie i naprawa istniejących murów; • budowa więźby dachowej wraz z pokryciem dachówką ceramiczną, izolacją i wykończeniem; • więźby dachowej wraz z pokryciem dachówką ceramiczną, izolacją i wykończeniem; • wykonanie ocieplonej i zaizolowanej podłogi na gruncie z wykończeniem z polerowanewykonanie ocieplonej i zaizolowanej podłogi na gruncie z wykończeniem z polerowanego go betonu; montaż ścianek działowych GKB z wygłuszeniem; • budowa antresoli ze stali i betonu; montaż ścianek działowych GKB z wygłuszeniem; • budowa antresoli ze stali i szkła; wymiana/montaż stolarki okiennej i drzwiowej; • wykonanie instalacji elektrycznej; szkła; wymiana/montaż stolarki okiennej i drzwiowej; • wykonanie instalacji elektrycznej; wykonanie instalacji teletechnicznej; • wykonanie instalacji p.poż oraz oddymiawykonanie instalacji teletechnicznej; • wykonanie instalacji p.poż oraz oddymiającej; jącej; wykonanie instalacji wodnowykonanie instalacji wodno--kanalizacyjnej; • malowanie i wykończenie ścian kanalizacyjnej; • malowanie i wykończenie ścian wewnętrznych; • Wentylacja, klimatyzacja dla sal: wystawowej, archiwum, szatni, wewnętrznych; • Wentylacja, klimatyzacja dla sal: wystawowej, archiwum, szatni, kafeterii, pom. gosp. • Szyb windowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych wraz z kafeterii, pom. gosp. • Szyb windowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych wraz z montażemmontażem; • Wyposażenie sanitariatów.; • Wyposażenie sanitariatów.
Część III
Część III –– Wyposażenie budynku Wyposażenie budynku -- W ramach zadania zostaną wykonane działania W ramach zadania zostaną wykonane działania polegające na wyposażeniu pomieszczeń Muzeum w środki trpolegające na wyposażeniu pomieszczeń Muzeum w środki trwałe, tj.: wałe, tj.: Recepcja:Recepcja: Zabudowa recepcjiZabudowa recepcji (1 sztuka)(1 sztuka), Krzesło biurowe , Krzesło biurowe (2 sztuki)(2 sztuki), , Komputer wrKomputer wraz z monitoremaz z monitorem (2 (2 sztuki)sztuki), , Urządzenie wielofunkcyjneUrządzenie wielofunkcyjne (1 sztuka)(1 sztuka), Kasa fiskalna , Kasa fiskalna (1 sztuka)(1 sztuka), Centrala , Centrala telefoniczna telefoniczna (1 sztuka)(1 sztuka), Oprogramowania komputerowe , Oprogramowania komputerowe (1 sztuka)(1 sztuka); ; Szatnia: Szatnia: Zabudowa Zabudowa szatni szatni (1 sztuka)(1 sztuka), Krzesło, Krzesło (2 sztuki)(2 sztuki), , WieszakWieszaki szatniowe i szatniowe (300 sztuk)(300 sztuk); ; PomPomieszczenie ieszczenie biurowe dla 3 pracownikówbiurowe dla 3 pracowników:: Biurko z panelem dolnymBiurko z panelem dolnym (4 sztuki)(4 sztuki), Krzesło , Krzesło (4 sztuki)(4 sztuki), , Komputer wraz z monitorem Komputer wraz z monitorem (4 sztuki)(4 sztuki), , Kontener z szufladamiKontener z szufladami (4 sztuki)(4 sztuki), , Szafa ubraniowaSzafa ubraniowa
3
(2 sztuki)
(2 sztuki), Regały biurowe , Regały biurowe ((44 sztuki)sztuki), Urządzenie wielofunkcyjne , Urządzenie wielofunkcyjne ((22 sztukisztuki)), Aparaty , Aparaty telefoniczne telefoniczne (4 sztuki)(4 sztuki), , OprogramowaniaOprogramowania komputerowe komputerowe ((44 sztuki)sztuki); ; Szyb windowySzyb windowy: : Szyb Szyb windowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych wraz z montwindowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem ażem (1 sztuka)(1 sztuka); ; FoyerFoyer: : Zestaw wypoczynkowyZestaw wypoczynkowy muzealny muzealny (1 sztuka)(1 sztuka); ; Sala warsztatowaSala warsztatowa: : StołyStoły (4(4 sztuki)sztuki), , Krzesła Krzesła (20 sztuk)(20 sztuk), Regały biurowe , Regały biurowe (3 sztuki)(3 sztuki); ; Sala wykładowa Sala wykładowa (audiowizualna)(audiowizualna): : stół/biurko stół/biurko (1 sztuka)(1 sztuka), Krzesła , Krzesła ((330 sztuk)0 sztuk), , szafka pomocniszafka pomocnicza cza ((11 sztuka)sztuka), , pprojektor, ekran, nagłośnienie rojektor, ekran, nagłośnienie (1 sztuka)(1 sztuka); ; Archiwum Archiwum -- zabudowa i zabudowa i wyposażeniewyposażenie: : Regały do archiwum (fumigRegały do archiwum (fumigacyjne lub inacyjne lub innej specjalizacji) 16m2 do 20m2 nej specjalizacji) 16m2 do 20m2 ((11 sztuka)sztuka); ; Pomieszczenie gospodarcze: Pomieszczenie gospodarcze: Szafy Szafy ((33 sztuki)sztuki), , Maszyna czyszcząca (1 Maszyna czyszcząca (1 sztuka)sztuka), Odkurzacz , Odkurzacz (1 sztuka)(1 sztuka); ; SaniSanitariat męski, przystosowany dla tariat męski, przystosowany dla niepełnosprawnychniepełnosprawnych: : dozownik mydładozownik mydła (3(3 sztsztuki)uki),, popojemnik na ręcznikjemnik na ręczniki papierowe i papierowe (3 (3 sztuki)sztuki),, pojemnik na papier toaletowy pojemnik na papier toaletowy (2 sztuki)(2 sztuki),, kosz nkosz na ręczniki papierowe 27l a ręczniki papierowe 27l (2 (2 sztuki)sztuki), , wieszwieszak podwójny na drzwi ak podwójny na drzwi (2 sztuki)(2 sztuki),, kosz na nieczystości kosz na nieczystości (2 sztuki)(2 sztuki),, poręcz poręcz prosta prosta (2 sztuki)(2 sztuki),, porporęcz podnoszona ęcz podnoszona (2(2 sztuki)sztuki),, Materiały (płytki, uMateriały (płytki, umywalki, lustra, mywalki, lustra, sedesy)sedesy);; Sanitariat damski, przystosowany dla niepełnosprawnychSanitariat damski, przystosowany dla niepełnosprawnych:: dozownidozownik k mydła mydła (3 sztuki)(3 sztuki),, popojemnik na ręczniki papierowe jemnik na ręczniki papierowe (3 sztuki)(3 sztuki), pojemnik na papier toaletowy , pojemnik na papier toaletowy ((22 sztuki)sztuki), kosz na ręczniki papierowe , kosz na ręczniki papierowe (2 sztuki)(2 sztuki), , wieszak podwójny nawieszak podwójny na drzwdrzwi i (2 sztuki)(2 sztuki), , kosz nkosz na nieczystości a nieczystości (2 sztuki)(2 sztuki), poręcz prosta , poręcz prosta (2 sztuki)(2 sztuki), poręcz podnoszona , poręcz podnoszona ((22 sztuki)sztuki), , Materiały (płytki, umywalki, lustra, sedesy)Materiały (płytki, umywalki, lustra, sedesy); ; GGabloty na eksponaty wraz z abloty na eksponaty wraz z oświetleniem:oświetleniem: gablota stojągablota stojąca wysoka ca wysoka (10 sztuk)(10 sztuk), gablota stolikowa , gablota stolikowa (10 sztu(10 sztuk)k), gablota , gablota skośna skośna (3(3 sztuki)sztuki), gablota wisząca , gablota wisząca (8 sztuk)(8 sztuk); ; Ekspozycja stała:Ekspozycja stała: projekt ekspozycji stałejprojekt ekspozycji stałej (200(200--300 m2)300 m2), , wykonanie ekspozycji stałejwykonanie ekspozycji stałej wraz z oświetleniem eksponatów, wraz z oświetleniem eksponatów, ekspekspozycje ozycje multimedialne multimedialne -- projekt (prezentacja audiowizualna), projekt (prezentacja audiowizualna), ekspozycje multiekspozycje multimedialne medialne -- wykonanie i materiał (prezentacja audiowizualna)wykonanie i materiał (prezentacja audiowizualna); ; System wentylacjiSystem wentylacji ((wweentylacja, ntylacja, klimatyzacja dla sal: klimatyzacja dla sal: wystawowej, archiwum, szatni, kafeterii, pom. gosp.)wystawowej, archiwum, szatni, kafeterii, pom. gosp.)..
Poniżej informacje na temat Poniżej informacje na temat obecnego stanu obecnego stanu Inwestycji/Zadania:Inwestycji/Zadania:
W obecnej chwili
W obecnej chwili zostały wykonane następujące części zostały wykonane następujące części ::
Część I
Część I
Roboty rozbiórkowe : prace zakończone.
Roboty rozbiórkowe : prace zakończone.
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych:
Prace ukończone na poziomie zaawansowania 89,72%.
Prace ukończone na poziomie zaawansowania 89,72%.
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budoRoboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych :wlanych :
Prace ukończone na poziomie zaawansowania 72,62%.
Prace ukończone na poziomie zaawansowania 72,62%.
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Prace ukończone na poziomie zaawansowania 39,43%
Prace ukończone na poziomie zaawansowania 39,43%
Wyposażenie stałe obiektu
Wyposażenie stałe obiektu-- zabudowy meblowezabudowy meblowe
Prace ukończone na poziomie zaawansowania 11,11%
Prace ukończone na poziomie zaawansowania 11,11%
4
Instala
Instalacje elektryczne:cje elektryczne:
Prace ukończone na poziomie zaawansowania 79,41%
Prace ukończone na poziomie zaawansowania 79,41%
Instalacje sanitarne:
Instalacje sanitarne:
Prace ukończone na poziomie zaawansowania 75,40 %
Prace ukończone na poziomie zaawansowania 75,40 %
Część II
Część II
Dostawa i montaż wyposażenia w tym wyposażenia ruchomego ( biura, wc,
Dostawa i montaż wyposażenia w tym wyposażenia ruchomego ( biura, wc, antresola)antresola)..Prace nie zostały rozpPrace nie zostały rozpoczęte.oczęte.
Dostawa i montaż opraw
Dostawa i montaż opraw ooświetleniowych oraz instalacji audiowizualnej Sali świetleniowych oraz instalacji audiowizualnej Sali konferencyjnej. konferencyjnej. Prace nie zostały rozpoczętePrace nie zostały rozpoczęte..
Wykonanie i dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją sprzętu multimedialnego.
Wykonanie i dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją sprzętu multimedialnego.
Prace nie zostały rozpoczęte.Prace nie zostały rozpoczęte.
Szczegółowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy zawarte opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy, stanowiącym załącznik są w załączonym projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr nr 33 do zapytania do zapytania ofertowego.ofertowego.
3. MMiejsce wykonania zamówienia:iejsce wykonania zamówienia:
Dom Ludow
Dom Ludowyy w Jeziornie (ul. w Jeziornie (ul. A. WalentynowiczA. Walentynowicz 18, 18, 0505--520 520 KonstancinKonstancin--Jeziorna) Jeziorna)
4. TTermin wykonania zamówienia:ermin wykonania zamówienia:
Inwestor Zastępczy realizuje
Inwestor Zastępczy realizuje przedmiot zamówienia przedmiot zamówienia w następujących terminach:w następujących terminach:
a) rozpoczęcie realizacji: od daty rozpoczęcie realizacji: od daty zawarcia zawarcia Umowy,Umowy,
b) zakończenie:zakończenie: do mdo momentuomentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez wykonawcę uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez wykonawcę robót budowlanych, jednak nrobót budowlanych, jednak nie późnej niż ie późnej niż do dnia do dnia 30.04.2021r.30.04.2021r.
5. Wymagania dlaWymagania dla wykonawcówwykonawców::
A. WARUNKI UDZIAŁUWARUNKI UDZIAŁU
1) Wykonawcy muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawcy muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: najmniej:
a) jedną osobą do pejedną osobą do pełnienia fłnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wunkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie zakresie ogólnobudowlanym,ogólnobudowlanym, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjnokierowania robotami w specjalności konstrukcyjno--budowlanej oraz doświadczenie budowlanej oraz doświadczenie zawodowe zawodowe zdobyte w przeciągu ostatnich pięcizdobyte w przeciągu ostatnich pięciu lat u lat przy pełnieniu funkcji inspektora przy pełnieniu funkcji inspektora
5
nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej przy inwestycji
nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej przy inwestycji będącej obiektem będącej obiektem budowlanym objętym ochroną konserwatorską. budowlanym objętym ochroną konserwatorską. Osoba wskazana powyżej powinna Osoba wskazana powyżej powinna posiadać prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownicposiadać prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia twie, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności wydane na podstawie budowlane do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r ustawy z dnia 7 lipca 1994 r –– Prawo budowlane (Prawo budowlane (Dz. U. z 201Dz. U. z 20199 r. poz. r. poz. 1186 z późn. 1186 z późn. zm.zm.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześn) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej iej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia. Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zamówienia. Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone wyżej, mogą również wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje określone wyżej, mogą również wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uzawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m. in. znane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m. in. w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. t.j. Dz. U. Dz. U. z 20z 202020 r. poz. 22r. poz. 2200) oraz ustawie ) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 201budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 20199 r. poz. 1r. poz. 1117117).).
b) przynajmniej jedną osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. obsługi prawnej, przynajmniej jedną osobą pełniącą funkcję Specjalisty ds. obsługi prawnej, odpowiedzialną za doradztwo w zakresie udzielania bieżących poradodpowiedzialną za doradztwo w zakresie udzielania bieżących porad prawnych prawnych posiadającą wykształcenie wyższe prawnicze, posiadającą wykształcenie wyższe prawnicze, uczestniczącuczestniczącą w okresie ostatnich 5 latą w okresie ostatnich 5 lat w w procesie inwestycyjnym po stronie inwestora wprocesie inwestycyjnym po stronie inwestora w co najmniej dwóch co najmniej dwóch inwestycjinwestycjachach budowbudowlanych o wartości co najmniej lanych o wartości co najmniej 55.000.000,00 zł .000.000,00 zł brutto brutto ((pięćpięć milionów złotych) milionów złotych) każdakażda. . Przez kompleksową obsługę prawną Zamawiający rozumie usługę świadczoną Przez kompleksową obsługę prawną Zamawiający rozumie usługę świadczoną na rzecz inwestora obejmującą, w zakresie Inwestycji, co najmniej: udzielanie na rzecz inwestora obejmującą, w zakresie Inwestycji, co najmniej: udzielanie bieżących porad prawnych, przygotowanie projektów umówbieżących porad prawnych, przygotowanie projektów umów, sporządzanie opinii , sporządzanie opinii prawnprawnych.ych.
Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą brać udział w realizacji zamówienia. Zmiana
Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą brać udział w realizacji zamówienia. Zmiana tych osób wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Nowe, zaproponowane tych osób wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Nowe, zaproponowane przez Wykonawcę osoby, winny posiadać kwalifikacje i doświadczenie co najmniej przez Wykonawcę osoby, winny posiadać kwalifikacje i doświadczenie co najmniej tożsame z wtożsame z warunkiem udziału. Szczegółowe warunki dopuszczalnych zmian w tym arunkiem udziału. Szczegółowe warunki dopuszczalnych zmian w tym zakresie przewiduje wzór umowy.zakresie przewiduje wzór umowy.
B. DOKUMENTY:DOKUMENTY:
1) Na potwierdzenie spełniania wymogu, o którym mowa w Na potwierdzenie spełniania wymogu, o którym mowa w lit. a,blit. a,b pkt 1pkt 1 powyżej powyżej Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osZamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób ób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją owykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach kwalifikacjach zawodowych oraz doświadczeniu tych osób. Informacje, o których mowa w niniejszym zawodowych oraz doświadczeniu tych osób. Informacje, o których mowa w niniejszym punkcie należy zawrzeć w wykazie punkcie należy zawrzeć w wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 2osób, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania do zapytania ofertoweofertowego.go.
4) Dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, Wykonawca składa w oryginale Dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, Wykonawca składa w oryginale lub kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (dotyczy ofert składanych w formie pisemnej).(dotyczy ofert składanych w formie pisemnej).
5) Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składDokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na a wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. przez Wykonawcę.
6) Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie wymaganych dokumentów w innym języku Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie wymaganych dokumentów w innym języku
6
niż język polski bez stosownego tłumaczenia.
niż język polski bez stosownego tłumaczenia.
7) W przypaW przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy dku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które z Wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy. Gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie dotyczą tego Wykonawcy. Gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnzamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym ika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zakres pełnomocnictwa będzie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zakres pełnomocnictwa będzie obejmował poświadczanie dokumentów pozostałych wykonawców obejmował poświadczanie dokumentów pozostałych wykonawców –– to dokumenty te to dokumenty te mogą zostać poświadczone za zgodność zmogą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez poryginałem przez pełnomocnika ełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia.wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia.
8) Jeśli umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych Jeśli umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwo dla Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę. Pełnomosoby podpisującej ofertę. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii ocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (dotyczy oferty składanej w formie pisemnej).poświadczonej notarialnie (dotyczy oferty składanej w formie pisemnej).
6. Istotne postanowienia umowyIstotne postanowienia umowy –– zostały zawarte w osobnym załączniku do zostały zawarte w osobnym załączniku do niniejszego zapytania.niniejszego zapytania.
7. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik dOferty na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania o niniejszego zapytania ofertowego należy składać ofertowego należy składać w jednej z następujących formw jednej z następujących form::
a) w siedzibie Zamawiającegow siedzibie Zamawiającego (osobiście lub za pośrednictwem) (osobiście lub za pośrednictwem) wskazanej w pkt. 1, wskazanej w pkt. 1,
l
lub ub
b) za za pośrednictwem poczty elektronicznej pośrednictwem poczty elektronicznej na adres na adres ee--mail: mail: biuro@konstancinskidomkultury.plbiuro@konstancinskidomkultury.pl, ,
Dotyczy Wykonawców, którzy będą składali oferty w formie pisemnej:
Dotyczy Wykonawców, którzy będą składali oferty w formie pisemnej:
1) Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym, Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanzamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz ie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2) Koperta powinna być Koperta powinna być zamknięta i zamknięta i zawierać oznaczenie: „Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego w zawierać oznaczenie: „Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego w zakresie zakresie inwestycji inwestycji realizowanerealizowanejj w ramach Regionalnego Progw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014Mazowieckiego na lata 2014--2020 pn. Muzeum Wycinanki Polskiej, tj. „Rewitalizacja i przywrócenie 2020 pn. Muzeum Wycinanki Polskiej, tj. „Rewitalizacja i przywrócenie pierwotnej funkcji Domu Ludowemu w Jeziornie wraz z nadaniem nowej roli pierwotnej funkcji Domu Ludowemu w Jeziornie wraz z nadaniem nowej roli -- Muzeum Wycinanki Polskiej” Muzeum Wycinanki Polskiej” „NIE OTWIERAĆ PRZED „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM DNIEM 2424 WRZEŚNIAWRZEŚNIA 2020 2020 godzina 12:00godzina 12:00’’.’’.
3) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę. Wykonawca Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadupływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez zaniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, ze Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, ze stosownym dopiskiem na opakowaniu np. „ZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone stosownym dopiskiem na opakowaniu np. „ZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty. do oferty.
4) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę lub Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę lub wycofać się z postępowania o zmówienie publiczne poprzez złożenie stosownego wycofać się z postępowania o zmówienie publiczne poprzez złożenie stosownego pisemnego powiadomienia (oświadczenia) z napisem na kopercie np. „WYCOFANIEpisemnego powiadomienia (oświadczenia) z napisem na kopercie np. „WYCOFANIE””
7
8. Termin skTermin składania ofertładania ofert upływupływa dnia a dnia 23.09.2020r, godzina 16:0023.09.2020r, godzina 16:00
9. Termin związania ofertąTermin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
10. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z WykonawcamiWykonawcami jest Małgorzata Bylicajest Małgorzata Bylica, , tel. tel. 500164182500164182, w godz. , w godz. 1010.00.00--1155.00 .00 ee--mail:mail: mbylicambylica@konstancinskidomkultury.pl @konstancinskidomkultury.pl
11. Ocena ofert:Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena:Cena: 9090 %%
2) Doświadczenie InspektoraDoświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego:nadzoru inwestorskiego: 1010 %%
AD 1)
AD 1) Zamawiający w Zamawiający w kryterium „Cenkryterium „Cena oferty”a oferty” będzie oceniał oferty zamówienia będzie oceniał oferty zamówienia przyznając punkty wg wzoru:przyznając punkty wg wzoru:
C min C min
-------------------------------------------- x x 9090 = C= C
C bo C bo
gdzie:
gdzie:
C min
C min -- najniższa oferowana cena bruttonajniższa oferowana cena brutto
C bo
C bo -- cena brutto badanej ofertycena brutto badanej oferty
C
C -- liczba punktów przyzliczba punktów przyznanych ofercie badanej w ramach kryterium nanych ofercie badanej w ramach kryterium „Cena oferty”„Cena oferty”
Punkty w kryterium „
Punkty w kryterium „Cena ofertyCena oferty” ” zostaną przyznane na podstawiezostaną przyznane na podstawie ceny oferty brutto ceny oferty brutto podanej w formularzu oferty, zawierającej wszystkie koszty wykonawstwa przedmiotu podanej w formularzu oferty, zawierającej wszystkie koszty wykonawstwa przedmiotu zamówienia. zamówienia.
Maksymalna liczba pun
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie ofert któw do uzyskania w ocenie ofert w kryterium „Cena oferty”w kryterium „Cena oferty” wynosi 90wynosi 90..
AD 2)
AD 2) Zamawiający w Zamawiający w kryterium „kryterium „Doświadczenie Doświadczenie inspektora nadzoru inspektora nadzoru inwestorskiegoinwestorskiego”” będzie oceniał oferty przyznając punkty wg zasad opisanych będzie oceniał oferty przyznając punkty wg zasad opisanych poniżej:poniżej:
Zamawiający będzie oceniał osob
Zamawiający będzie oceniał osobę wskę wskazanąazaną w wykazie osóbw wykazie osób, skierowaną, skierowaną przez przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
W przypadku osób wskazanych do pełnie
W przypadku osób wskazanych do pełnienia funkcji nia funkcji Inspektora nadzoru Inspektora nadzoru inwestorskiego, inwestorskiego, za każdą inwestycję budowlaną realizza każdą inwestycję budowlaną realizowaną owaną w okresie ostatnich 5 lat w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnoścprzed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy i jest krótszy -- w tym okresiew tym okresie, przy której dany inspektor pełnił funkcję inspektora nadzoru , przy której dany inspektor pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie swojej specjalizacji inwestorskiego w zakresie swojej specjalizacji -- po 1 po 1 pkt (maksymalnie 5 pkt).pkt (maksymalnie 5 pkt).
8
W przypadku łączenia dwóch funkcji przez jedną osobę, doświadczenie na jednej inwestycji
W przypadku łączenia dwóch funkcji przez jedną osobę, doświadczenie na jednej inwestycji może zostać wskazane przy obu funkcjach pod warunkiem, że na wskazanej (podlegającej może zostać wskazane przy obu funkcjach pod warunkiem, że na wskazanej (podlegającej punktacji) inwestycji osoba pełniła obie te funkcje.punktacji) inwestycji osoba pełniła obie te funkcje.
(UW
(UWAGA: przy przyznawaniu punktów w tym podkryterium nie będą brane pod AGA: przy przyznawaniu punktów w tym podkryterium nie będą brane pod uwagę inwestycje, które zostały wskazane na potwierdzenie spełniania uwagę inwestycje, które zostały wskazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu)warunku udziału w postępowaniu)
Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg poniższego wzoru:
Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg poniższego wzoru:
D ob
D ob
------------------------------------------------------------------------ x 10x 10 % x 100 = D% x 100 = D
D max
D max
gdzie:
gdzie:
D ob
D ob ––ilość punktów w ofercie badanejilość punktów w ofercie badanej
D max
D max –– największa ilość punktów spośród ważnych ofertnajwiększa ilość punktów spośród ważnych ofert
D
D –– liczba punktów przyznanych ofercie badanej w ramach kryterium nr liczba punktów przyznanych ofercie badanej w ramach kryterium nr „Doświadcze„Doświadczenie nie osób”osób”
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie ofert w
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie ofert w kryterium „Doświadczenie kryterium „Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiegoinspektora nadzoru inwestorskiego”” wynosi 10wynosi 10..
Za ofert
Za ofertę ę najkorzystniejsznajkorzystniejszą ą bbęędzie uznana oferta, która po uwzgldzie uznana oferta, która po uwzglęędnieniu powydnieniu powyżższych szych kryteriów i ich wag otrzyma najkryteriów i ich wag otrzyma najwywyżższszą ą punktacjpunktację (maksymalnie 100 punktów)ę (maksymalnie 100 punktów). .
Je
Jeżżeli nie beli nie bęędzie modzie możżna dokonana dokonać ć wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglwyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglęędu na to, du na to, żże dwie e dwie lub wilub więęcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, cej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofZamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty ert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkow
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż e, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. zaoferowane w złożonych ofertach.
12. Inne informacje:Inne informacje:
1) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2) Zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp” do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy w/w ustawy.
9
3) Wykonawcom w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Pzp.
4) Wykonawcy, którzy chcą złożyć oferty w przedmiotowym postępowaniu mają prawo do dokonania wizji lokalnej miejsca, gdzie realizowana będzie inwestycja. Dokonanie wizji lokalnej jest możliwe codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 9.00 - 11.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu. Po dokonaniu wizji sporządzony zostanie protokół, który należy załączyć do oferty. W sprawie dokonania wizji lokalnej należy kontaktować się z p. Małgorzata Bylica , tel. 500164182, e-mail: mbylica@konstancinskidomkultury.pl
5) W siedzibie Zamawiającego zostaje wyłożona do wglądu dla Wykonawców pełna dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi wydanymi w jej przedmiocie decyzjami oraz pozwoleniami.
6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
7) W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców - oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy, w szczególności gdy wybrana oferta lub wszystkie złożone oferty przekraczają środki posiadane przez Zamawiającego na ten cel.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie. Negocjowanie ceny jest rozumiane przez Zamawiającego jako wyłącznie jej obniżenie.
Spis załączników do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
2. Załacznik nr 2 – Wykaz ośób,
3. Załacznik nr 3 - Wzór umowy.
Konstancin-Jeziorna, dnia 16.09.2020
Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury
/-/
Edyta-Markiewicz-Brzozowska
Na oryginale właściwy podpis
Na oryginale właściwy podpis
miejscowość, data
pieczątka i podpis Dyrektora

Pliki do pobrania: Archiwum ZIP z plikami dotyczącymi zapytania 2/2/ZO/2020 - 2-2-zo-2020.zip

Dodane pliki 22.09.2020

Zmodyfikowany załącznik nr 3 - Wykaz osób

Pytania i odpowiedzi dot. zapytania 2 2 ZO 2020

Dodane pliki 25.09.2020

Pytania i odpowiedzi dot. zapytania 2 2 ZO 2020 z dnia 25.09.2020

Dodano plik 30.09.2020

Informacja dla wykonawców uczestnicących w postepowaniu 2/2/ZO/2020. SKM_C364e20093014580.pdf

Dodano 07.10.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikował: Michał Gut
Publikacja dnia: 16.09.2020 18:33
Publikacja ostatniej zmiany: 07.10.2020 19:42
Dokument oglądany razy: 209
Nie podlega Ustawie