bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ ADAPTACJI DOMU LUDOWEGO W JEZIORNIE NA CELE MUZEALNE - MUZEUM WYCINANKI POLSKIEJ

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Konstanciński Dom Kultury

OGŁOSZENIE
o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji domu ludowego w Jeziornie na cele muzealne Muzeum Wycinanki Polskiej

KONKURS NR 1/K/2018
data ogłoszenia: 26 marzec 2018 roku
(ogłoszenie publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych)

I. ORGANIZATOR/ZAMAWIAJĄCY
Konstanciński Dom Kultury
ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin – Jeziorna
NIP: 123-069-43-37, REGON: 001077625
tel.:22 484 20 20
e-mail: biuro@konstancińskidomkultury.pl
Adres strony internetowej (URL):
http://bip.konstancinskidomkultury.pl
Adres strony internetowej Konkursu:
http://bip.konstancinskidomkultury.pl/index.php?id=111

II. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestników Konkursu – zgodnie
z warunkami Regulaminu – twórczej pracy projektowej polegającej na opracowaniu koncepcji architektoniczno-budowlanej polegającej na adaptacji i przywróceniu pierwotnej funkcji Domu Ludowemu w Jeziornie wraz z nadaniem nowej roli - Muzeum Wycinanki Polskiej. Projekt powinien przewidywać renowację i adaptację zabytkowego obiektu Domu Ludowego w Jeziornie przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego sposobu użytkowania obiektu, w celu nadania nowej funkcji użytkowej w formie Muzeum Wycinanki Polskiej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.


Obiekt - Dom Ludowy (Konstancin-Jeziorna 05-520, ul. Anny Walentynowicz 18 – dawna ul. Jaworskiego 18) - jest objęty jedną z form ochrony zabytków nieruchomych przewidzianą w art. 7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187). Jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego jako element układu urbanistycznego osiedla robotniczego „Mirków” wraz z zespołem budowlanym położonym w Konstancinie-Jeziornie, w obrębie ulicy Mirkowskiej i Anny Walentynowicz (dawniej Mariana Jaworskiego), gm. Konstancin-Jeziorna, pow. piaseczyński pod nr 1138/2015 decyzją z dnia 2.11.2015 r. Budynek znajduje się na terenie objętym gminnym planem rewitalizacji, wpisanym na listę wojewódzkich planów rewitalizacji. Dom Ludowy wchodzi w skład założenia osiedla robotniczego dawnej fabryki papieru. Wzniesione zostało pod koniec XIX wieku dla przybyłych tu robotników z Mirkowskiej Fabryki Papieru. Osiedle jest jednym z najlepiej zachowanych tego typu założeń na terenie Polski. Jest to dzieło wybitnych architektów Stefana Wąsowicza, Stefana Szyllera i Hugo Kudera. Stefan Szyller projektując dwa obiekty pracowniczego osiedla Mirków wykorzystał odwołania do historycznych form, szczególnie architektury gotyckiej. W tej konwencji w 1908 roku powstał jego projektu obiekt użyteczności publicznej - parterowy Dom Ludowy służący mieszkańcom jako przedszkole, sala spotkań i dom kultury. Po II Wojnie Światowej mieściło się w nim kino „Mirków”.


Rewaloryzacja i modernizacja istniejącego budynku powinna zostać przeprowadzona w obrębie wszystkich istniejących kondygnacji (parter, poddasze) oraz przewidywać zwiększenie powierzchni użytkowej budynku poprzez zaprojektowanie antresoli oraz dostosowanie do celów muzealnych.


Koncepcja adaptacji powinna uwzględniać wyniki i wytyczne wskazane w wykonanych opracowaniach, m.in. Program Prac Konserwatorskich, oraz nakazanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. Prace projektowe powinny objąć wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu oraz przebudowy i adaptacji wnętrz na cele muzealne, w szczególności poprzez wykonanie projektu aranżacji wnętrz w wytypowanym przez Konstanciński Dom Kultury zakresie wraz z koncepcyjnym projektem wystawy stałej.

OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI POMIESZCZEŃ:
Głównymi założeniami jakimi winni kierować się Uczestnicy Konkursu są:
1. Muzeum zajmie cały budynek – parter i strych, i składać się będzie z następujących stref:
a) strefa ekspozycji interaktywnej prezentowanej na parterze,
b) strefa warsztatowa i ekspozycji prezentowanej na poziomie strychu (antresoli) – ok. 2/3 powierzchni parteru;
c) strefa ekspozycyjna z możliwością obsługi konferencji (powierzchnia ekspozycji na parterze, z której w część będzie można zorganizować konferencję)
d) archiwum dla obiektów muzealnych
e) strefa biurowa dla 3 pracowników merytorycznych
f) strefa gospodarcza (schowki porządkowe, schowki na wyposażenie i meble, magazynki wydawnictw)
g) strefa wejściowa (kasa/informacja – stanowisko umieszczono w holu głównym wraz z możliwością ulokowania monitoringu),
h) sklepik z kopiami obiektów muzealnych oraz innych przedmiotów związanych z tematyką muzeum (może być połączone ze stanowiskiem kasy/informacji),
i) szatnie, oddzielne dla gości i pracowników,
j) sanitariaty j.w. (w tym dla niepełnosprawnych).
k) komunikacja pozioma (hol wejściowy/foyer)
l) komunikacja pionowa (zapleczowa i dla zwiedzających)


Należy również przewidzieć kilka miejsc siedzących na ciągach dla zwiedzających sale ekspozycyjne.


Ponadto koncepcja powinna zakładać poprawę dostępności do zasobów kultury dla osób niepełnosprawnych. Dzięki adaptacji budynku obiekt powinien być w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach koncepcji projektu zastosowane powinny zostać mechanizmy uwzględniające wszystkich użytkowników zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego, jak:
1) użyteczność dla osób o różnej sprawności,
2) elastyczność w użytkowaniu,
3) proste i intuicyjne użytkowanie,
4) czytelna informacja,
5) tolerancja na błędy,
6) wygodne użytkowanie bez wysiłku,
7) wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,
8) percepcja równości.

Koncepcja realizacji projektu Muzeum Wycinanki Polskiej powinna zakładać, że budynek muzeum będzie użyteczny dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Należy zapewnić udogodnienia dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, tak aby mogły partycypować w ofercie kulturalnej muzeum.

CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji architektoniczno–budowlanej najlepszej pod względem kompozycyjno–przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym, z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania terenu (zabytkowe osiedle fabryczne), który znajduje się wokół obszaru objętego Konkursem. Autor najlepszej koncepcji/pracy konkursowej otrzyma, oprócz nagrody pieniężnej zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonie wielobranżowej dokumentacji projektowej (w tym projektów budowlanych i wykonawczych oraz wystawy stałej), niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót. Celem konkursu jest uzyskanie koncepcji spójnej w strukturze i stylistyce architektonicznej z zabytkowym osiedlem „Mirków” w Konstancinie-Jeziorna, z zachowaniem należnego szacunku dla wydanych w dniu 2 czerwca 2016 roku zaleceń Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Programu Prac Konserwatorskich, Ekspertyzy technicznej oraz pozostałych opracowań będących częścią merytorycznej dokumentacji konkursowej.


Planowana rewaloryzacja ma na celu zaadaptowanie obiektu na Muzeum Wycinanki Polskiej. Program muzeum zakłada, że będzie ono głównie eksponować bogatą kolekcję polskiej wycinanki z regionu Mazowsza oraz nawiązywać do tradycji zjawiska wycinanki w innych krajach oraz szeroko rozumianej sztuki ludowej. Poprzez działania remontowe i modernizacyjne należy stworzyć obiekt funkcjonalny i przyjazny odbiorcom w różnym wieku, wyposażony w urządzenia i instalacje umożliwiające wszechstronne korzystanie z programów muzealnych.


W zmodernizowanym budynku planowana jest przestrzeń wystawiennicza, której zasadnicza część poświęcona będzie stałej wystawie posiadającej charakter modułowy, zróżnicowanej pod względem tematycznym. W obiekcie przewidywane są następujące funkcje: muzealna, edukacyjna, badawcza, ekspozycyjna, rekreacyjna i turystyczna.W zakresie funkcji muzealnych do zadań MWP należeć będzie: funkcja ochronna posiadanych obiektów muzealnych, ich porządkowanie, zbieranie okazów muzealnych i systematyzowanie oraz kształtowanie postaw, przekazywanie wiedzy, rozbudzanie ciekawości i rozwijanie wszechstronnej osobowości poprzez bezpośredni kontakt z eksponatem powiązanym ze współczesnymi zjawiskami życia społecznego i przyrodniczego. Konstanciński Dom Kultury jest właścicielem kolekcji wycinanek, która liczy 2500 sztuk i prezentuje ona:
• wycinanki z Powiśla,
• wycinanki garwolińskie,
• wycinanki kołbielskie,
• wycinanki kurpiowskie z Puszczy Białej,
• wycinanki kurpiowskie z Puszczy Zielonej,
• wycinanki sannickie,
• wycinanki łowickie,
• wycinanki rawskie i opoczyńskie,
• wycinanki sieradzkie.


W zakresie funkcji edukacyjnych, a właściwie kulturalno–naukowych i wychowawczych do zadań należeć będzie:
• organizowanie warsztatów, lekcji muzealnych promujących wycinankę ludową (rozwiązywanie zadań edukacyjnych, tworzenie prac plastycznych),
• organizowanie spotkań poświęconych poznawaniu wybranych dziedzin kultury w oparciu o posiadaną kolekcję oraz nowo powstałe zbiory,
• organizowanie warsztatów z twórcami ludowymi – mistrzami wycinankarstwa oraz z twórcami ludowymi tworzącymi palmy, pisanki, ozdoby choinkowe, a także spotkanie ze specjalistami z różnych dziedzin kultury.
• organizowanie warsztatów mających na celu podtrzymanie tradycji związanych z obrzędowością (tradycji związanych z polskim świętami dorocznymi),
• tworzenie możliwości obcowania z dziełem sztuki jako wartością poznawczą i estetyczną,
• propagowanie wiedzy o tradycjach regionalnych, ginących zawodach i technikach rzemieślniczych,
• kształtowanie wrażliwości na piękno,
• organizowanie konkursów sztuki ludowej dla twórców z terenu Mazowsza oraz z Polski (specjalizujących się w wycinance, rzeźbie, ceramice, plastyce obrzędowej),
• organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży.


W zakresie funkcji badawczej do zadań MWP należeć będzie:
• organizowanie szkoleń, sympozjów, kongresów, które będą poruszały zjawisko wycinanki w Polsce i jej udział w dalszym rozwoju kultury ludowej, aktualną sztukę ludową, rozwój wzornictwa etc.;
• prowadzenie działalności wydawniczej prezentującej dokonania na tle sztuki ludowej, istotne wydarzenia, ciekawostki, nowe zjawiska w sztuce ludowej;
• wydawanie albumów i innych form wydawniczych prezentujących zbiory MWP.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71220000-6, 71221000-3, 71242000-6,

III. WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać Uczestnicy Konkursu:
1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie, spełniające wymagania określone Regulaminem Konkursu. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy Konkursu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 tej ustawy, dotyczące posiadania uprawnień do projektowania. Niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli Uczestnik Konkursu wykaże, że będzie dysponował co najmniej:


a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Osoba ta powinna posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu po okresie uzyskania uprawnień. Osoba ta musi ponadto posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 ze zm.) lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla poszczególnych branż i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).


b) jedną osobą do pełnienia funkcji Projektanta w branży konstrukcyjno–budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, niezbędne do realizacji zamówienia, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub równoważne,


c) jedną osobą do pełnienia funkcji Projektanta bez ograniczeń w zakresie instalacji sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, niezbędne do realizacji zamówienia, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub równoważne,


d) jedną osobą do pełnienia funkcji Projektanta w zakresie instalacji elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, niezbędne do realizacji zamówienia, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub równoważne,


e) jedną osobą do pełnienia funkcji Kuratora wystaw muzealnych posiadającą: wykształcenie wyższe na kierunku plastycznym lub architektonicznym lub (alternatywnie) wyższe wykształcenie oraz kursy doszkalające w zakresie plastycznym lub architektury wnętrz, posiadającą doświadczenie przy wykonaniu należycie przynajmniej dwóch projektów, w których zakres wchodziło opracowanie projektu wykonawczego ekspozycji lub wystawy muzealnej; projekty zawierać musiały rysunki techniczne stanowisk i eksponatów, ich rozmieszczenie w przestrzeni wystawienniczej, oświetlenie, kolorystykę, specyfikację materiałową, projekty elementów multimedialnych stanowisk oraz wizualizacje.


2. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami Zamawiający udostępni na wniosek uczestników konkursu - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od zgłoszenia niniejszego wniosku.

IV. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Prace konkursowe zostaną ocenione przez Sąd Konkursowy pod względem formalnym i merytorycznym, wg zgodności z przedmiotem i celem Konkursu.
Ocenie będą podlegały:
1. Walory funkcjonalno–użytkowe - 30 pkt
2. Spełnienie wskazanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego - 30 pkt
3. Ekonomika i realność realizacyjna przyjętych rozwiązań projektowych – 40 pkt
Łączna ocena pracy przy maksymalnych wartościach we wszystkich kryteriach może wynosić 100 pkt. Kryteria będą rozpatrywane całościowo i łącznie decydować będą o ocenie pracy konkursowej.

V. SĄD KONKURSOWY
Realizację zadań związanych z celem niniejszego Konkursu - na podstawie art. 113 ustawy PZP powierzono zespołowi Sądu Konkursowego, powołanemu w składzie:
1. Przewodniczący Sądu – arch. Adrian Horba, upraw. 23/PDOKK/2012
2. Członek Sądu – Ryszard Machałek – Z-ca Burmistrza miasta Konstancin-Jeziorna
3. Członek Sądu- Rafał Kasterski – Radca prawny, nr OIRP w W-wie: WA-3825

VI. TERMINARZ KONKURSU:
• Ogłoszenie Konkursu 26 marzec 2018 r.
• Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do 04 kwietnia 2018 r, godz. 14:00. Wnioski, które wpłyną po upływie tego terminu zostaną zwrócone do nadawcy.
• Ogłoszenie o kwalifikacji Uczestników Konkursu i zaproszenie do składania prac konkursowych – 09 kwietnia 2018 r.
• Wizja lokalna (termin do wyboru) od 11 do 13 kwietnia 2018 r.
• Składanie pytań w sprawach merytorycznych do 16 kwietnia 2018 r.
• Odpowiedzi na pytania w sprawach merytorycznych do 18 kwietnia 2018 r. (odpowiedzi udzielane będą na bieżąco)
• Termin składania prac konkursowych: 23 kwiecień 2018 r., godz. 12:00
• Ogłoszenie wyników Konkursu: 27 kwiecień 2018 r., godz. 12:00

VII. RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD
Rodzaj i wysokość nagród oraz wyróżnień jest uzależniona od oceny prac dokonanej przez Sąd Konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w Regulaminie. Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który w ocenie Sądu Konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnił kryteria oceny prac. Kolejne nagrody lub wyróżnienia będą uzależnione od ilości i jakości prac konkursowych i przyznane Uczestnikom Konkursu, którzy po uszeregowaniu prac przez Sąd Konkursowy zajmą kolejne miejsca w Konkursie.
W Konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród:

I NAGRODA – nagroda pieniężna w wysokości 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy zł, 00/100) oraz zaproszenie do negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej

II NAGRODA – max. 6.000,00 zł (maksymalnie sześć tysięcy zł, 00/100)

Sąd Konkursowy może dokonać zmian w zakresie kolejności, ilości oraz wysokości nagród i wyróżnień.

Ogłoszenie o konkursie nr 1/K/2018

Załączniki formalne - wersja edytowalna

Załączniki merytoryczne

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana - plik dwg

Mapa do celów projektowych - plik dxf

Przykładowe eksponaty muzealne

Ogłoszenie o dopuszczeniu do udziału w Konkursie

Odpowiedzi na pytania zadane przez Uczestników konkursu

Opublikował: Paweł Ginel
Publikacja dnia: 26.03.2018
Dokument oglądany razy: 1100